Osvědčení podnikatele

Od 1. 7. 2015 došlo ke změně vzhledu cenin, které jsou využívány pro tisk osvědčení podnikatele a osvědčení podnikatele pro cizí moc. Veškerá osvědčení podnikatele a osvědčení podnikatele pro cizí moc vytištěná na dosud užívaných ceninách zůstávají i nadále v platnosti, Národní bezpečnostní úřad neprovádí jejich výměnu.

Osvědčení podnikatele je veřejnou listinou – vzor osvědčení - zde

Platnost osvědčení podnikatele je

 • pro stupeň Důvěrné 9 let,
 • pro stupeň Tajné 7 let,
 • pro stupeň Přísně tajné 5 let,

od data vydání.

Platnost osvědčení podnikatele zaniká

 1. uplynutím doby platnosti osvědčení, zrušením nebo zánikem podnikatele,
 2. zrušením jeho platnosti (dnem vykonatelnosti rozhodnutí Úřadu o zrušení jeho platnosti),
 3. ohlášením jeho odcizení nebo jeho ztráty,
 4. poškozením (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), změnou některého z údajů v něm uvedených,
 5. vrácením jeho držitelem tomu, kdo jej vydal,
 6. dnem doručení nového osvědčení podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci (pro jakýkoliv stupeň),
 7. dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci (pro jakýkoliv stupeň).

 

Držitel osvědčení podnikatele v případě, že má požádáno o vydání nového osvědčení podle § 96 odst. 4 zákona a řízení o této žádosti je dotčeno vyhlášením krizového stavu pro celé území České republiky, může mít přístup k utajované informaci i po zániku platnosti osvědčení, které má v držení, z důvodu uplynutí doby jeho platnosti (bod 1), a to až do doby než Úřad rozhodne o jeho nové žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby jeho platnosti. Úřad v tomto případě nevydává osvědčení, které by nahrazovalo původní, ani žádné jiné potvrzení. Aktuální přehled osvědčení podnikatele, která naplňují tyto podmínky, a proto lze na jejich základě nadále umožnit přístup k utajované informaci, je k dispozici - zde

Práva a povinnosti podnikatele v případě zániku platnosti osvědčení podnikatele

 • V případech zániku platnosti osvědčení podnikatele podle bodu 2, 4, 6 nebo 7 má podnikatel povinnost vrátit osvědčení podnikatele do 15 dnů tomu, kdo jej vydal (§ 68 písm. a) zákona).
 • V případě odcizení nebo ztráty osvědčení podnikatele (bod 3) má podnikatel povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost Úřadu (§ 68 písm. b) zákona).

  Upozornění:

  Porušením uvedených povinností se podnikatel dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč (§ 155 zákona).

 • V případech zániku platnosti osvědčení podnikatele podle bodu 3 nebo 4vydá Úřad na základě písemné žádosti podnikatele podané do 15 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení podnikatele do 5 dnů od jejího doručení nové osvědčení podnikatele (§ 56 odst. 4 zákona).

Upozornění:

Pokud nebude ve stanovené lhůtě žádost podána, zanikne přístup podnikatele k utajovaným informacím a podnikatel bude muset v případě nutnosti budoucího přístupu k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné požádat o vydání nového osvědčení podnikatele příslušného stupně a příslušné formy přístupu, tzn., že bude jeho povinností podat novou kompletní základní žádost o vydání osvědčení podnikatele podle zákona, včetně uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení podnikatele pro cizí moc (tzv. certifikát)

Certifikát (osvědčení podnikatele pro cizí moc) potvrzuje cizí moci, že u jeho držitele bylo provedeno bezpečnostní řízení v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a že je držitelem platného osvědčení podnikatele daného stupně utajení.

Certifikát je možné vydat pouze na základě písemné odůvodněné žádosti podnikatele - vzor žádosti zde

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání certifikátu Úřadem není zákonem stanovena.

Druhy certifikátů, které jsou Úřadem vydávány

NATO CONFIDENTIAL
NATO SECRET
COSMIC TOP SECRET

Certifikát je veřejnou listinou.

Pro potřeby orgánů Evropské unie se certifikát nevydává, plně jej nahrazuje „národní“ osvědčení vydané podle zákona.

Na stupeň utajení Vyhrazené se certifikáty nevystavují. Pro přístup k utajované informaci stupně utajení NATO RESTRICTED Úřad nevystavuje certifikát ani jiný obdobný doklad, neboť podle bezpečnostní politiky NATO není tento certifikát ani žádný obdobný doklad pro přístup k utajované informaci stupně utajení NATO RESTRICTED nebo k jejímu vytvoření [C-M(2002)49-REV1, Bezpečnost v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), příloha G, bod 5] vyžadován. Zároveň platí, že zaměstnanci podnikatele, kteří budou mít přístup k utajované informaci NATO RESTRICTED, musí být před přístupem k ní poučeni a musí splňovat podmínku need-to-know (Bod 5 Přílohy 1 Směrnice NATO AC/35-D/2000-REV8).

Podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení NATO RESTRICTED tedy splňuje podnikatel, který je držitelem prohlášení podnikatele nebo osvědčení podnikatele, a fyzická osoba, která je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené nebo osvědčení fyzické osoby a zároveň v rámci poučení byla seznámena s předpisy NATO.

Kdy vydává Úřad certifikát

 • má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci NATO, splňuje-li podmínky podle § 15 písm. b) zákona, a požaduje-li tak NATO,
 • je-li to v souladu s bezpečnostními a ekonomickými zájmy České republiky a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy,
 • neprobíhá-li s daným podnikatelem řízení podle § 101 odst. 1 zákona.

Doba platnosti certifikátu (§ 57 odst. 6 zákona)

 • může být nejdéle taková, jaká je platnost osvědčení podnikatele, certifikát je však v zásadě vydáván na dobu nezbytně nutnou (jedná se o položku, kterou žadatel o certifikát povinně vyplňuje v žádosti o jeho vydání).

Platnost certifikátu zaniká

 • 1. uplynutím doby jeho platnosti,
 • 2. ohlášením jeho odcizení nebo jeho ztráty,
 • 3. poškozením (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti),
 • 4. vrácením jeho držitelem Úřadu,
 • 5. dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci (pro jakýkoliv stupeň),

Platnost certifikátu dále zaniká zánikem platnosti osvědčení podnikatele

 • 6. změnou některého z údajů v něm uvedených,
 • 7. zrušením nebo zánikem podnikatele,
 • 8. zrušením jeho platnosti (dnem vykonatelnosti rozhodnutí Úřadu o zrušení jeho platnosti),
 • 9. dnem doručení nového osvědčení podnikatele pro stejnou formu přístupu podnikatele k utajované informaci (pro jakýkoliv stupeň),
 • 10. vrácením jeho držitelem Úřadu.

Práva a povinnosti podnikatele v případě zániku platnosti certifikátu

 • V případech zániku platnosti certifikátu podle bodu 3, 5 až 10  má podnikatel povinnost vrátit certifikát Úřadu do 15 dnů (§ 57 odst. 8 zákona).
 • V případě odcizení nebo ztráty certifikátu (bod 2) má podnikatel povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost Úřadu (§ 68 písm. b) zákona).

Upozornění:

Porušením uvedených povinností se podnikatel dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč (§ 155 zákona).

Přístup podnikatele k utajované informaci cizí moci také zaniká, zanikla-li platnost osvědčení podnikatele ohlášením jeho odcizení nebo jeho ztráty nebo poškozením (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), neboť podnikatel přestal splňovat podmínky podle § 15 písm. b) zákona. Pokud podnikatel v tomto případě do 15 dnů ode dne zániku platnosti osvědčení podnikatele nepožádá písemně Úřad o vydání nového osvědčení podnikatele, zaniká také platnost certifikátu.