Jaká práva má podnikatel:

Podnikatel má jako účastník řízení v řízení o vydání osvědčení podnikatele a v řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele právo:

 • před vydáním rozhodnutí nahlížet do bezpečnostního svazku (§ 124 zákona) a činit si z něj výpisy, s výjimkou té části bezpečnostního svazku, která obsahuje utajovanou informaci (§ 89 odst. 7 zákona),
 • dát se zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí (§ 89 odst. 6 zákona),
 • podat rozklad proti rozhodnutí Úřadu vydanému v bezpečnostním řízení (§ 125 zákona),
 • vzít písemně žádost podnikatele zpět (§ 113 odst. 1 písm. a) zákona) – pouze v řízení o vydání osvědčení podnikatele,
 • požádat písemně o přerušení řízení z důvodu, který mu dlouhodobě brání v účasti na řízení, a to na dobu nejdéle 60 dnů, o přerušení je možné požádat opakovaně (§ 112 odst. 1 písm. e) zákona),
 • namítnout podjatost úřední osoby do 15 dnů ode dne, kdy se o úřední osobě podílející se na řízení dozvěděl, námitku je třeba odůvodnit (§ 90 odst. 3 zákona).

Jaké má povinnosti podnikatel:

Podnikatel je jako účastník řízení podle § 103 odst. 2 zákona povinen v průběhu řízení neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů uvedených v žádosti o vydání osvědčení podnikatele.

Podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, je podle § 68 zákona povinen:

 • odevzdat Úřadu do 15 dnů osvědčení podnikatele, jehož platnost zanikla podle § 56 odst. 1 písm. b), f), g), l) nebo n) zákona,
 • neprodleně písemně oznámit Úřadu ztrátu nebo odcizení osvědčení podnikatele nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc (certifikátu),
 • neprodleně písemně oznamovat Úřadu změny údajů uvedených podle § 97 písm. a) a b) zákona a § 98 písm. c) zákona v dotazníku podnikatele a v jeho bezpečnostní dokumentaci,
 • písemně oznamovat Úřadu každoročně ke dni, který se svým označením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele, změny údajů uvedených v žádosti podnikatele podle § 96 zákona,
 • zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku platnosti osvědčení podnikatele,
 • zaslat Úřadu rozhodnutí o schválení projektu přeměny podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev podnikatele do 15 dnů ode dne jeho přijetí.

Další povinnosti podnikatele, který má přístup k utajované informaci, jsou konkretizovány v § 69 zákona. Dále podnikatel, který má přístup k utajované informaci, je podle § 71 zákona povinen zřídit a obsadit funkci bezpečnostního ředitele a do 15 ode dne obsazení funkce bezpečnostního ředitele oznámit písemně Úřadu jméno, příjmení a rodné číslo osoby vykonávající tuto funkci.

V souvislosti s dodržováním povinností stanovených zákonem je třeba upozornit, že v případě porušení některých povinností, může být takové jednání kvalifikováno jako přestupek. Za takový přestupek (§ 154 - §156 zákona) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Podnikatel, který má mít přístup k utajovaným informacím po uplynutí platnosti stávajícího osvědčení podnikatele, je povinen písemně požádat Úřad o vydání nového osvědčení podnikatele před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele § 96 odst. 4, 5 zákona) ve lhůtě nejméně:

 • 7 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné,
 • 9 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné a
 • 11 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Přísně tajné.

Nedodrží-li podnikatel uvedené lhůty, je jeho povinností podat novou kompletní žádost podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona

Povinnosti odpovědné osoby (§ 67 zákona)

 • zajistit poučení fyzické osoby,
 • zajistit jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a vést o těchto proškoleních přehledy,
 • zajistit ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,
 • zajistit schválení informačního systému do provozu a písemně tuto skutečnost oznámit Úřadu,
 • zajistit pověření fyzické osoby k výkonu kryptografické ochrany,
 • zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním osvědčení fyzické osoby nebo rozhodnutí o jeho nevydání pominuly skutečnosti, kterými byla žádost fyzické osoby odůvodněna,
 • zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné.
 • zajistit kontrolu dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem.

Bezpečnostní ředitel (§ 71 zákona)

Bezpečnostní ředitel schvaluje přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona, u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu zákona; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. U podnikatele musí být fyzická osoba ve funkci bezpečnostního ředitele držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci nejméně takového stupně utajení, pro který má podnikatel vydané osvědčení, a dále musí být poučena.

Funkci bezpečnostního ředitele lze vykonávat pouze u jednoho subjektu - u jednoho podnikatele nebo u jednoho orgánu státu.