Pro přístup k utajované informaci POUZE stupně utajení Vyhrazené již není podmínkou provedení bezpečnostního řízení a následného vydání osvědčení podnikatele Úřadem, podnikatel má přístup k této utajované informaci na základě svého písemného prohlášení, kterým doloží svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále jen „prohlášení podnikatele“).

Jaké jsou formy přístupu podnikatele k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (§ 20 zákona)

Podle způsobu, jakým bude podnikatel k utajované informaci přistupovat, mohou nastat dvě varianty přístupu označované jako formy přístupu podnikatele k utajované informaci. Podnikatel má podle tohoto ustanovení přístup k utajované informaci:

 • která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo
 • která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy.

Forma přístupu podle bodu a) znamená, že podnikatel utajovanou informaci vytváří ve svých prostorách nebo že je mu poskytována k dalšímu nakládání ve vlastních prostorách, a to na jakémkoliv nosiči. V případě přístupu podnikatele podle bodu b) se jedná o seznamování se s utajovanou informací, tzn., že utajovaná informace není podnikateli předávána a podnikatel se s ní pouze seznámí např. u zadavatele zakázky.

Podmínky, které musí podnikatel nezbytně splňovat, aby byl oprávněn učinit prohlášení podnikatele s formou přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, zahrnují též podmínky stanovené pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona. To znamená, že pokud podnikatel učiní prohlášení podnikatele s formou přístupu podle písm. a), má v tomto případě přístup k utajované informaci i ve formě podle písm. b).

Kdy může mít podnikatel přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

 • v případě nezbytné potřeby k výkonu své činnosti, doloží-li prohlášením podnikatele svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací nebo je-li držitelem osvědčení podnikatele (DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘISNĚ TAJNÉ), není-li stanoveno jinak (§ 58 až § 62 zákona).

Splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené na základě vydaného prohlášení podnikatele prokazuje podnikatel poskytovateli této informace (dále jen „poskytovatel vyhrazené informace“) předáním prohlášení podnikatele před prvním přístupem k této informaci. Poskytovatel utajované informace je oprávněn od podnikatele požadovat předložení bezpečnostní dokumentace podnikatele a má právo do tohoto dokumentu pouze nahlížet, nemůže si ji odnášet ani vyhotovovat kopie nebo výpisky. Poskytovatel vyhrazené informace zašle kopii prohlášení podnikatele neprodleně Úřadu. Podnikatel učiní tolik prohlášení podnikatele, kolik bude mít poskytovatelů vyhrazené informace.

Pokud bude u podnikatele utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené pouze vznikat, aniž by existoval poskytovatel vyhrazené informace, podnikatel zašle originál prohlášení podnikatele neprodleně poté, co ho učiní, Úřadu.

Kdy je podnikatel oprávněn učinit prohlášení podnikatele

 • pokud má vytvořeny podmínky pro ochranu utajované informace stupně utajení Vyhrazené, které odpovídají formě přístupu k ní (§ 20 zákona) a příslušnému druhu zajištění její ochrany (§ 5 zákona),
 • odpovědná osoba podnikatele je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, osvědčení nebo dokladu.

Vzor prohlášení podnikatele je uveden ve vyhlášce o průmyslové bezpečnosti (příloha č. 7) a též na internetových stránkách Úřadu – zde.

Platnost a zánik platnosti prohlášení podnikatele

Doba platnosti prohlášení podnikatele je 5 let ode dne, kdy bylo učiněno. Má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené i po uplynutí této platnosti, učiní nové prohlášení podnikatele a dále s ním nakládá stejně jako s původním prohlášením.

Platnost prohlášení podnikatele podle § 15a odst. 5 zákona zaniká:

 1. uplynutím 5 let ode dne, kdy bylo učiněno,
 2. dnem doručení písemného oznámení podnikatele, že ukončuje svůj přístup k utajované informaci, tomu, komu předal nebo zaslal prohlášení podnikatele (tj. poskytovateli vyhrazené informace nebo Úřadu),
 3. dnem doručení osvědčení podnikatele,
 4. zrušením nebo zánikem podnikatele,
 5. přestal-li podnikatel splňovat některou z podmínek, které jej oprávnily učinit prohlášení podnikatele (viz výše: Kdy je podnikatel oprávněn učinit prohlášení podnikatele),
 6. změnou některého z údajů uvedených v prohlášení podnikatele.

Podnikatel neprodleně písemně oznámí zánik platnosti prohlášení podnikatele podle bodu 3. až 6. tomu, komu předal nebo zaslal prohlášení podnikatele.

Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele (§ 68a zákona)

 • vést bezpečnostní dokumentaci podnikatele v rozsahu:
  • způsoby realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací,
  • seznam funkcí a osob, u nichž se předpokládá přístup k utajovaným informacím
 • na vyžádání poskytovatele vyhrazené informace mu poskytnout bezpečnostní dokumentaci,
 • zabezpečit ochranu utajovaných informací při zániku přístupu k utajované informaci,
 • zaslat prohlášení podnikatele Úřadu, pokud bude u něho utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené pouze vznikat,
 • oznámit písemně Úřadu nebo poskytovateli vyhrazené informace ukončení přístupu k ní nebo zánik platnosti prohlášení podnikatele,
 • při zániku platnosti prohlášení podnikatele je podnikatel povinen odevzdat poskytnuté utajované informace poskytovateli nebo tomu, do jehož působnosti náleží, vlastní utajované informace odevzdá orgánu státu, do jehož působnosti utajované informace náleží; nelze-li tak učinit, je povinen odevzdat je Úřadu,
 • učinit a neprodleně předat poskytovateli vyhrazené informace nebo Úřadu nové prohlášení podnikatele, pokud i po zániku platnosti původního prohlášení podnikatele z důvodu uplynutí 5 let ode dne, kdy bylo učiněno, nebo z důvodu změny některého z údajů uvedených v prohlášení podnikatele i nadále nezbytně potřebuje přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.