• připravuje návrhy právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných Informací a bezpečnostní způsobilosti,
  • komplexně posuzuje návrhy materiálů legislativní a nelegislativní povahy, které jsou předkládány ministerstvy nebo jinými ústředními orgány státní správy, v rámci meziresortního připomínkového řízení a zpracovává k těmto materiálům stanoviska,
  • projednává přestupky za porušení povinností stanovených zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
  • zastupuje NBÚ v řízení před soudy nebo dalšími orgány státu v trestním, občanskoprávním nebo správním řízení,
  • zabezpečuje v rámci NBÚ ochranu průmyslového vlastnictví a zastupuje NBÚ před Úřadem průmyslového vlastnictví,
  • podílí se na zpracovávání stanovisek z oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
  • ve spolupráci s věcně příslušnými organizačními celky NBÚ zabezpečuje metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vůči orgánům státu, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám,
  • zajišťuje výkon komplexních právních činností v celém oboru působnosti NBÚ,
  • podílí se na plnění úkolů NBÚ souvisejících s členstvím České republiky v NATO a Evropské unii