• stanovuje rozpočet, sleduje jeho čerpání a navrhuje rozpočtová opatření,
  • koordinuje a zabezpečuje materiálně technické zabezpečení a služby spojené se správou nemovitého majetku,
  • organizuje zadávání veřejných zakázek,
  • zastupuje NBÚ před Ministerstvem financí, Správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami a zprostředkovává styk s Českou národní bankou.