Účastník řízení nebo jím zvolený zástupce, písemně zplnomocněný účastníkem řízení má právo nahlížet do správního spisu vedeného v přestupkovém řízení pro porušení povinnosti při ochraně utajované informace.

Termín nahlížení je vhodné si dopředu telefonicky domluvit s oprávněnou úřední osobou, která dané přestupkové řízení vede, jedině tak bude zajištěno, že správní spis bude fyzicky připraven v daný termín k nahlédnutí.

Nahlížení do správního spisu se uskutečňuje v budově NBÚ (Na Popelce 2, Praha 5 – Košíře), a proto osoba, která do budovy NBÚ vstupuje, podléhá režimu návštěv a je povinna řídit se pokyny Policie ČR.