Národní bezpečnostní úřad (dále jen Úřad) zadává nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) :

„Zabezpečení objektu Mučednická č.p. 1125, Brno“

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem ve smyslu § 82 zákona na zajištění zabezpečení objektu Mučednická č.p. 1125, Brno.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), elektronické kontroly vstupu (EKV), uzavřeného televizního okruhu (CCTV), elektrické požární signalizace (EPS), stabilního hasicího zařízení (SHZ), společné televizní antény (STA) a bezpečnostního oplocení včetně jeho elektronického střežení (SPO) pro zabezpečení objektu Mučednická č.p. 1125, Brno včetně dopravy, montáže a oživení.

Přesná specifikace předmětu plnění je obsažena v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.

Maximální hodnota veřejné zakázky je 8.000.000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vzhledem k nabídkové ceně je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Místem plnění veřejné zakázky je budova Úřadu, v Brně na adrese Mučednická č.p. 1125.

Kontaktní osoba v záležitostech organizace zadávacího řízení:

Ing. Zlatuše Jindřichová
tel.: +420 257 283 170
fax.: +420 257 283 470
e-mail: z.jindrichova@nbu.cz

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9. 10. 2012 ve 12:00 hod.

Veškeré dokumenty související s veřejnou zakázkou jsou k dispozici na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilnbu