Výroční zpráva specializovaného archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2018
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 15006 Praha 5
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
 
Personální podmínky:
Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
 
Celkové množství uložených archiválií:
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 22, 63
Počet evidenčních jednotek: 110
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií:
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2018 bylo vydáno 5 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 5, 45 běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: specializovaný archiv navštívil v uplynulém roce jeden badatel. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerže.
 
Stav archiválií:
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií:
Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.
 
Ostatní:
V letech 2019 - 2020 se předpokládá vybudování specializovaného bezpečnostního archivu, ve kterém budou ukládány dokumenty původce v digitální podobě prohlášené za archiválie a digitalizáty pořízené z uložených papírových archiválií.