Veřejné zakázky

NBÚ je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Při zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek, prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, usneseními vlády přijatými v oblasti veřejných zakázek a svými vnitřními předpisy.
 
Vzhledem k tomu, že v souladu s § 211 zákona o zadávání veřejných zakázek musí komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat pouze elektronicky, je nutné nabídky do veřejných zakázek vyhlašovaných NBÚ podávat výhradně v elektronické podobě, a to jak u veřejných zakázek zadávaných podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy podlimitních a nadlimitních, tak i u veřejných zakázek malého rozsahu.
 
Jako elektronický nástroj pro zadávání všech veřejných zakázek používá NBÚ výhradně Národní elektronický nástroj (NEN), který je rovněž jeho profilem dostupným pod odkazem: https://nen.nipez.cz/profil/nbu
 
Upozorňujeme proto, že pro podávání nabídek prostřednictvím NEN je nutné, aby se dodavatelé v NEN zaregistrovali.
 

Podrobné podmínky pro podání nabídky prostřednictvím NEN jsou dostupné pod odkazem: https://nen.nipez.cz v sekci „Uživatelské příručky“.

 

Přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je NBÚ

Informace související se zadáváním veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu jsou dostupné na profilech NBÚ v členění podle platnosti profilu:

Profil zadavatele NBÚ Adresa profilu zadavatele Platnost profilu zadavatele
Národní elektronický nástroj (NEN) https://nen.nipez.cz/profil/nbu od 1. 3. 2017
Elektronický nástroj Tender arena

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilnbu

od 1. 7. 2012 do 28. 2. 2017
Elektronický nástroj Gemin

https://www.gemin.cz/profil/narodni-bezpecnostni-urad

od 21. 10. 2013 do 30. 6. 2017

Další informace související se zadáváním veřejných zakázek do 30. 6. 2012 jsou dostupné na odkazech zde:

 

Registr smluv

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv dostupným pod odkazem: https://smlouvy.gov.cz/.