Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také „GDPR“.

Národní bezpečnostní úřad dbá na ochranu osobních údajů, které zpracovává jak pro výkon svých kompetencí podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, tak i pro jiné účely.

Z tohoto důvodu jmenoval ke dni 15. května 2018 v souladu s GDPR do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů MgA. Mgr. Zuzanu Chudomelovou. Pověřence je možné kontaktovat na adrese poverenec.GDPR@nbu.cz nebo kontaktní poštovní adrese Národního bezpečnostního úřadu.

Vzhledem k tomu, že GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Evropské unie, tedy například zajišťování bezpečnosti České republiky, nevztahuje se GDPR na zpracování osobních údajů pro výkon kompetencí Národního bezpečnostního úřadu podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Práva subjektu údajů podle čl. 12 až 22 GDPR nelze tedy v těchto případech vyžadovat.