Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 37/2019, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 37/2019 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.

Úplné znění vyhlášky č. 529/2005 Sb. a její novela č. 37/2019 Sb. budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.