Fyzická osoba přestane být osobou zařazenou do seznamu funkcí, u nichž je vyžadován přístup k utajovaným informacím, aniž by došlo k zániku pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu nebo k zániku platnosti osvědčení fyzické osoby. Je odpovědná osoba vůči této osobě i nadále odpovědnou osobou?

Odpovědná osoba je vůči fyzické osobě i nadále odpovědnou osobou a nadále má povinnosti podle § 67 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Národní bezpečnostní úřad má ve vztahu k držiteli osvědčení fyzické osoby povinnost odpovědné osobě oznamovat, že zanikla platnost vydaného osvědčení fyzické osoby (§ 56 odst. 3 a § 122 odst. 1 zákona).  

Ačkoliv zákon výslovně neuvádí, v jakých případech zaniká vztah mezi odpovědnou osobou a držitelem osvědčení fyzické osoby, z ustanovení § 11 odst. 2, § 11 odst. 4 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona lze dovozovat, že existence tohoto vztahu odvisí od existence služebního poměru nebo pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu mezi držitelem osvědčení fyzické osoby a subjektem (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgán státu), jehož v oblasti utajovaných informací odpovědná osoba zastupuje. Vztah mezi příslušnou odpovědnou osobou a konkrétním držitelem osvědčení fyzické osoby tedy vzniká doručením žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby potvrzené touto odpovědnou osobou Úřadu, případně doručením poučení podle § 11 odst. 2 zákona (v případě, že na místo uvedené v přehledu podle § 71 odst. 3 zákona je přijat nový zaměstnanec, který již je držitelem osvědčení fyzické osoby vydaného na základě žádosti, ve které jako zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci byl uveden pracovní nebo služební poměr, který zanikl, a toto zdůvodnění potvrdila jiná odpovědná osoba), a trvá až do zániku pracovněprávního, členského nebo obdobného vztahu nebo do zániku platnosti osvědčení fyzické osoby. Skutečnost, že osoba již není zařazena na pozici, která je uvedena v přehledu míst a funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, nemá na existenci vztahu mezi odpovědnou osobou a držitelem osvědčení fyzické osoby vliv. Tento závěr potvrzuje i fakt, že skutečnost, že konkrétní držitel již není zařazen na pozici, která je uvedena v přehledu podle § 71 odst. 3 zákona, resp., že konkrétní držitel osvědčení fyzické osoby nebude mít faktický přístup k utajované informaci, nemá povinnost odpovědná osoba oznamovat. Odpovědná osoba má však podle § 69 odst. 1 písm. g) zákona povinnost oznámit skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci. Skutečnost, že držitel osvědčení fyzické osoby není zařazen na pozici, která je uvedena v přehledu podle § 71 odst. 3 zákona také nelze vykládat jako skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo platnost osvědčení fyzické osoby [§ 69 odst. 1 písm. c) zákona]. Takovými skutečnostmi jsou pouze skutečnosti, které se týkají splnění podmínek pro vydání osvědčení podle § 12 zákona, nikoliv skutečnost, že konkrétní osoba již nebude mít přístup k utajované informaci. Z výše uvedeného vyplývá, že se za této situace nelze postavení odpovědné osoby vůči konkrétním držitelům osvědčení fyzické osoby zprostit jednostranným prohlášením.