• Národní bezpečnostní úřad informuje občany, že po předchozím telefonickém objednání se na tel č. 257 283 225 je nadále možné osobně na podatelně Národního bezpečnostního úřadu podat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.
  • V ostatních případech, pokud není osobní přítomnost občanů nezbytně nutná, stále platí doporučení upřednostnit jiný způsob komunikace, než je osobní návštěva Národního bezpečnostního úřadu, a to:
  • • datovou schránkou: h93aayw
  • • e-mailem na adresu: posta@nbu.cz
  • • poštou na adresu: NBÚ, Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
    (Těmito způsoby lze učinit i veškeré úřední úkony vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu, např. v rámci bezpečnostního řízení od podání žádosti o vydání veřejné listiny (osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby), přes odstranění nedostatků a doplnění údajů až po oznamování změn. Konkrétní postupy a formy komunikace jsou uvedeny v příslušných sekcích těchto internetových stránek. Obdobným způsobem může Národní bezpečnostní úřad zaslat příslušné osobě, pokud o to požádá, potvrzení o doručení jejího podání. Národní bezpečnostní úřad též upozorňuje, že způsob podání žádosti nemá vliv na průběh bezpečnostního řízení - důležité je podat žádost včas, tj. v řádném termínu dle zák. č. 412/2005 Sb.)
  • • telefonicky: 257 283 111.
  • V ostatních případech, kdy bude třeba doručit zásilku osobně, bude tato v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 - 14:00, pátek 8:00 - 13:00 pouze převzata na recepci úřadu. V případě potřeby bude doručovateli, na jeho žádost, potvrzeno její převzetí.