02.11.2010

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) upozorňuje na následující vzájemně související otázky týkající se personální a průmyslové bezpečnosti:

Základním dokumentem pro zahájení řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím (dále jen „osvědčení FO“) je tzv. „Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby“ - zde . Kromě osobních údajů žadatele tato žádost musí obsahovat zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci a potvrzení tohoto zdůvodnění ze strany tzv. odpovědné osoby (§ 2 písm. e) zákona) nebo toho, kdo bude fyzické osobě utajovanou informaci příslušného stupně poskytovat (viz též § 94 odst. 1 zákona).

Úřad v této souvislosti upozorňuje na případy, kdy je fyzické osobě-žadateli o vydání osvědčení FO v žádosti odpovědnou osobou potvrzováno zdůvodnění přístupu k utajované informaci takového stupně, který tato odpovědná osoba není oprávněna fyzické osobě poskytovat.

Příklad:fyzická osoba podává žádost o vydání osvědčení FO pro přístup k utajovaným informacím stupně Tajné a potřebu přístupu k nim odůvodňuje např. „nutností seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Tajné v rámci pracovněprávního vztahu ke společnosti XY, s.r.o.“. Toto odůvodnění je v žádosti potvrzeno odpovědnou osobou společnost XY, s.r.o., však tato společnost není držitelem osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím stupně Tajné nebo vyšší (a není tedy oprávněna s takovými informacemi jakkoliv nakládat) ani není Úřadem vedeno řízení o vydání takového osvědčení podnikatele této společnosti.

Úřad v této souvislosti upozorňuje, že takovéto žádosti je nucen považovat za žádosti nesplňující povinné náležitosti v rovině jejich řádného odůvodnění. Úřad v tomto případě řízení přeruší s odkazem na ustanovení § 102 zákona a vyzve účastníka řízení k podání nové, řádně odůvodněné žádosti. Pokud nedojde v zákonem stanovené lhůtě k odstranění nedostatků či k doplnění informací, které odůvodní přípustnost podané žádosti o vydání osvědčení FO, bezpečnostní řízení bude Úřadem zastaveno.

Na základě dosavadních zkušeností s obdobnými případy, kdy jsou žádosti o vydání osvědčení FO odůvodňovány výkonem práce, v rámci níž docházelo k přístupu k utajované informaci vyššího stupně u jiného subjektu (tzn. nikoliv přímo v rámci subjektu, který fyzickou osobu zaměstnává, typicky se jedná o dodavatelské vztahy), Úřad upozorňuje na základní povinnosti podnikatele v oblasti ochrany utajovaných informací vyplývající mj. z ustanovení § 20 zákona:

§ 20
Formy přístupu podnikatele k utajované informaci

(1) Podnikatel má přístup k utajované informaci,

a) která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo

b) která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy.

(2)V případě přístupu podle odstavce 1 písm. b) musí podnikatel splňovat podmínku podle § 16 odst. 1 písm. c) pouze zajištěním ochrany utajované informace personální bezpečností [§ 5 písm. a)].

Z uvedeného vyplývá, že pokud je zaměstnancům společnosti XY, s.r.o. v rámci výkonu pracovní činnosti pro společnost XY, s.r.o. umožněn přístup k utajovaným informacím jiným subjektem než právě společností XY, s.r.o., musí být - v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona – rovněž společnost XY, s.r.o. držitelem osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím minimálně příslušného stupně alespoň ve formě tzv. „seznamování se“ (§20 odst. 1 písm. b) zákona). Pokud tomu tak není, dochází k porušování zákona se všemi z toho plynoucími důsledky.