1) Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

 • Fyzická osoba bude mít rychlejší a efektivnější přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, neboť přístup k této utajované informaci jí též nově umožní přímo ta odpovědná osoba, (nebo touto osobou určená osoba) toho, kdo má tuto informaci v držení, a to po náležitém zhodnocení, zda je skutečně nezbytně nutné fyzické osobě tento přístup umožnit. Rovněž si přitom ověří, zda fyzická osoba splňuje podmínky pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.
 • Lhůta, ve které se provádí ověřování, zda fyzická osoba splňuje podmínky pro vydání oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen „oznámení“) se mění ze 3 na 5 let.
 • Dochází k doplnění dalších způsobů zániku platnosti oznámení - zánik oznámení z důvodů projevu vůle fyzické osoby tím, že toto oznámení vrátí, neboť již nechce mít nadále přístup k utajované informaci, získáním přístupu k utajované informaci patnáctým dnem od doručení osvědčení fyzické osoby.
 • Při zániku platnosti oznámení z důvodu ztráty, odcizení, poškození, změny některého z údajů v oznámení uvedeném, je nově stanovena lhůta pro podání žádosti o vydání nového oznámení z těchto důvodů a to 15 dnů. Pokud fyzická osoba v této lhůtě o vydání oznámení nepožádá, zanikne jí přístup k utajovaným informacím.
 • Doba týkající se povinnosti vrátit oznámení v případech zániku platnosti se mění z 5 na 15 dní a týká se těchto zániků platnosti oznámení - doručení písemného vyrozumění, že fyzická osoba přestala splňovat podmínku způsobilosti k právním úkonům nebo bezúhonnosti, skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, vznik služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud bylo oznámení vydáno odpovědnou osobou nebo jí určenou osobou toho, kdo umožnil fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo Úřadem, doručení písemného vyrozumění toho, kdo oznámení vydal, že fyzická osoba nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost předložit ve stanovené lhůtě na žádost toho, kdo oznámení vydal, výpis z evidence Rejstříku trestů, v případě cizince i obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 5 letech, doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu.
 • Jsou stanoveny nové povinnosti týkající se fyzické osoby v oblasti oznámení změn a to povinnost písemně oznamovat odcizení, ztrátu nebo poškození oznámení, změnu údajů v něm uvedených, den doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, vznik služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud bylo oznámení vydáno odpovědnou osobou nebo jí určenou osobou toho, kdo umožnil fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo Úřadem ve lhůtě 15 dnů.
 • Platnost všech oznámení vydaných Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „Úřad“) před 1.1.2012 zaniká ke dni 1.4.2012 (Čl. II bod 3. Přechodných ustanovení zákona)

Podstatné informace k oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde a zde.

2) Poučení

Držiteli platného osvědčení, jemuž skončí služební nebo pracovněprávní poměr, členský či obdobný vztah, ve kterém mu byl umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné nebo vyšší zanikne přístup k utajovaným informacím, tzn. nebude poučen. Pokud bude držitel platného osvědčení přijat do nového služebního nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém mu má být umožněn přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné nebo vyšší, dojde k novému poučení, na jehož základě mu bude faktický přístup k utajované informaci teprve umožněn.

Podstatné informace k poučení, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde.

3) Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby

Novými fakultativními bezpečnostními riziky jsou - opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení zahájeném podle § 101 odst. 1 zákona a podmíněné zastavení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin, u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení narovnání pro úmyslný trestný čin. Bezpečnostní riziko - majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby je přesunuto z fakultativních rizik do obligatorních rizik.

4) Osvědčení fyzické osoby

 • Novela zákona stanoví nové důvody zániku platnosti osvědčení - projevem vůle držitele osvědčení jeho vrácením, neboť nadále už nehodlá mít přístup k utajované informaci, dnem doručení nového osvědčení fyzické osoby, tzn. zaniká platnost dříve vydaného osvědčení fyzické osoby bez ohledu na stupeň utajení, dnem doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení.
 • Při zániku platnosti osvědčení fyzické osoby z důvodu ztráty, odcizení, poškození, změny některého z údajů v osvědčení fyzické osoby uvedeném, je nově stanovena lhůta pro podání žádosti o vydání nového osvědčení fyzické osoby z těchto důvodů a to 15 dnů. Pokud fyzická osoba v této lhůtě o vydání osvědčení fyzické osoby nepožádá, zanikne jí přístup k utajovaným informacím.
 • V případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby vrácením osvědčení fyzické osoby, doručením rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení, Úřad písemně vyrozumí její odpovědnou osobu o zániku platnosti osvědčení fyzické osoby; Úřad postupuje stejně i v případě zániku platnosti osvědčení fyzické osoby doručením nového osvědčení fyzické osoby, pokud jde o osvědčení fyzické osoby vydané pro nižší stupeň utajení.

Podstatné informace k zániku platnosti osvědčení fyzické osoby, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde

5) Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc

 • Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc musí být oproti předchozímu stavu odůvodněna.
 • Dále se prodlužuje doba na vrácení osvědčení pro cizí moc z 5 dní na 15 a nemusí se vracet osvědčení pro cizí moc v případě, že zanikla platnost osvědčení uplynutím doby v něm uvedené. V případě, že fyzická osoba vrátí Úřadu národní osvědčení fyzické osoby (dojde tedy k zániku platnosti národního osvědčení, ale i osvědčení fyzické osoby pro cizí moc), je fyzická osoba povinna vrátit do 15 dnů i osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, které bylo vydáno k národnímu osvědčení.

6) Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci

Žádost o uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci lze nově podat i prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací. K žádosti není nutné připojit úřední překlad bezpečnostního oprávnění nebo jeho ověřenou kopii, je-li žádost podána prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, pokud tento na žádosti nebo v potvrzení, které se k žádosti připojí, potvrdí, že žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.

7) Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby

 • Rozšiřuje se výčet neplatných osvědčení fyzické osoby, které je nutné odevzdat – po doručení nového osvědčení fyzické osoby odevzdat dříve vydané osvědčení fyzické osoby bez ohledu na stupeň utajení, po doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby pro stejný stupeň utajení, odevzdat původně vydané osvědčení fyzické osoby. Současně se dosavadní lhůta pro odevzdání neplatného osvědčení fyzické osoby prodlužuje z 5 dnů na 15 dnů.
 • V obecných povinnostech se dále zpřesňují základní povinnosti fyzické osoby, k nimž došlo od doby vydání osvědčení fyzické osoby. Úřad se zmocňuje upřesnit prováděcím předpisem omezení rozsahu hlášení změn, včetně toho, jakým způsobem a formou se bude toto hlášení změn dokládat. Tyto povinnosti se vztahují i na průběh bezpečnostní řízení.

Podstatné informace povinnostem fyzické osoby a k hlášení změn, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde a zde.

8) Povinnosti odpovědné osoby

Novela zákona stanovuje nové povinnosti pro odpovědnou osobu – zejména povinnost zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním osvědčení fyzické osoby nebo rozhodnutí o jeho nevydání pominuly skutečnosti, kterými byla žádost fyzické osoby odůvodněna, povinnost zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné a vedení přehledu o školení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací.

Podstatné informace k povinnostem odpovědné osoby, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde.

9) Bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel nově schvaluje přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona, u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci, a plní další povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu tohoto zákona, včetně povinností jí stanovených, nejde-li o případy uvedené v § 67 odst. 2 zákona; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. Povinnost schválit přehled míst nebo funkcí podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona bezpečnostním ředitelem se nevztahuje na zpravodajské služby.

Bezpečnostní ředitel u podnikatele musí být držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci nejméně takového stupně utajení, pro který má podnikatel vydané osvědčení.

10) Personální projekt

Personální projekt zasílají ministerstva a další ústřední správní úřady Úřadu nově vždy do 31. července příslušného kalendářního roku.

11) Podmínky pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti

 • Pro cizince se stanoví doba 10 let (původně 2 roky), za níž bude předkládat doklad, obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, státu, v němž pobýval v posledních deseti letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců.
 • Novou obligatorní negativní okolností jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby.
 • Novými fakultativními negativními okolnostmi jsou styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky, opakované neposkytnutí nezbytné součinnosti při bezpečnostním řízení podle § 101 odst. 1 zákona, nebo podmíněné zastavení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo podmíněné odložení podání návrhu na potrestání pro úmyslný trestný čin, u nichž stanovená zkušební doba dosud neuplynula, anebo schválení narovnání pro úmyslný trestný čin.

12) Doklad o bezpečnostní způsobilosti

 • Novela zákona stanoví nové důvody zániku platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti - projevem vůle držitele dokladu o bezpečnostní způsobilosti jeho vrácením, dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu o bezpečnostní způsobilosti, tzn., že zaniká platnost dříve vydaného dokladu o bezpečnostní způsobilosti.
 • Při zániku platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti z důvodu ztráty, odcizení, poškození, změny některého z údajů v dokladu o bezpečnostní způsobilosti uvedeném, je nově stanovena lhůta pro podání žádosti o vydání nového dokladu o bezpečnostní způsobilosti z těchto důvodů a to 15 dnů. Pokud fyzická osoba v této lhůtě o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti nepožádá, zanikne jí možnost vykonávat citlivou činnost.

Podstatné informace k zániku platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde.

13) Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu

Novela zákona stanovuje nové povinnosti pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány státu – povinnost zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že před vydáním dokladu nebo rozhodnutí o nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti pominuly skutečnosti, kterými byla žádost o vydání dokladu odůvodněna, zajistit neprodlené písemné oznámení Úřadu o tom, že byl zahájen výkon citlivé činnosti, anebo že byl ukončen z důvodu skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu držitele dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo osvědčení fyzické osoby.

14) Povinnosti fyzické osoby, která je držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti

 • Rozšiřuje se výčet neplatných dokladů o bezpečnostní způsobilosti, které je nutné odevzdat – po doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu o bezpečnostní způsobilosti, odevzdat dříve vydaný doklad o bezpečnostní způsobilosti. Současně se dosavadní lhůta pro odevzdání neplatného dokladu o bezpečnostní způsobilosti prodlužuje z 5 dnů na 15 dnů.
 • V obecných povinnostech se dále zpřesňují základní povinnosti fyzické osoby, k nimž došlo od doby vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Úřad se zmocňuje upřesnit prováděcím předpisem omezení rozsahu hlášení změn, včetně toho, jakým způsobem a formou se bude toto hlášení změn dokládat. Tyto povinnosti se vztahují i na průběh bezpečnostní řízení.

Podstatné informace k povinnostem fyzické osoby a k hlášení změn, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde a zde.

15) Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby

 • Úřad je zmocněn upřesnit prováděcím předpisem rozsah písemného zdůvodnění podané žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a náležitosti žádosti se doplňují o povinnost označení místa nebo funkce podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona. Zdůvodnění žádosti musí obsahovat uvedení funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické osoby vydáno, nejvyšší stupeň utajení utajované informace, k níž bude mít fyzická osoba přístup.
 • Dále je Úřad zmocněn upřesnit prováděcím předpisem omezení písemností, dokládaných fyzickou osobou k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby. Fyzická osoba k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby již nepřikládá v případě studia v zahraničí potvrzení o studiu včetně doby trvání studia a doklady dokumentující rozdíl mezi zápisem ve veřejném seznamu soudu nebo jiného státního orgánu a skutečností. V originále nebo úředně ověřené kopii je fyzická osoba povinna přiložit k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem. Ostatní doklady (rodný nebo křestní list, doklady o právech jiných osob zatěžujících vlastnictví žadatele, rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí) může fyzická osoba předložit pouze v prosté kopii. Nově je pak fyzická osoba povinna přiložit prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a v případě, že je fyzická osoba cizincem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobývala nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (pro stupeň utajení Důvěrné 10 let zpětně, pro stupeň utajení Tajné 15 let zpětně a pro stupeň utajení přísně tajné 20 let zpětně).
 • Má-li mít fyzická osoba přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jejího dosavadního osvědčení fyzické osoby, je povinna písemně požádat Úřad o vydání nového osvědčení fyzické osoby, a to před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení fyzické osoby ve lhůtě nejméně 3 měsíce u stupně utajení Důvěrné (dříve 4 měsíce), u stupně utajení Tajné 7 měsíců (dříve 10 měsíců) a u stupně utajení Přísně tajné 10 měsíců (dříve 13 měsíců).
 • Důvod pro nutnost přístupu fyzické osoby k utajované informaci, uvedený v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, musí trvat po celou dobu řízení.

Podstatné informace k podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, včetně zvýraznění změn platných od 1.1.2012 naleznete – zde

16) Dotazník fyzické osoby (pro žádost o vydání osvědčení fyzické osoby)

Z dotazníku fyzické osoby se vypouští položky, které obsahují informace, jež může Úřad získat vlastní činností, pokud budou nutné pro zjištění úplného stavu věci. Jedná se o uvádění údajů o občanském průkazu žadatele a datu jeho vydání (pouze u cizince se nadále budou požadovat údaje o dokladu totožnosti), dále se vypouští položka týkající se základní nebo náhradní vojenské služby, podnikatelské činnosti, členství v orgánech právnických osob, zdravotních pojišťoven, nezletilých dětí. U dalších položek se některé údaje vypouští a další zpřesňují – fyzická osoba již nebude muset uvádět všechny adresy míst, kde se zdržovala v posledních deseti letech, ale jen ty pobyty, kde se zdržovala déle než 90 dní; rovněž tak u pobytů v zahraničí se bude uvádět jen pobyt delší 90 dnů oproti dosavadním 30 dnům; fyzická osoba již nebude uvádět ani všechny názvy škol a jejich místa, ale jen nejvyšší ukončené vzdělání.

Výčet jednotlivých položek dotazníku naleznete – zde

17) Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti

 • Úřad je zmocněn upřesnit prováděcím předpisem rozsah písemného zdůvodnění podané žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, tzn., že žádost obsahuje uvedení citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat a uvedení ustanovení právního předpisu, podle kterého bude vykonávána citlivá činnost.
 • Dále je Úřad zmocněn upřesnit prováděcím předpisem omezení písemností, dokládaných fyzickou osobou k žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Nově je fyzická osoba povinna k žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti přiložit prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a v případě, že je fyzická osoba cizincem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobývala nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 10 letech (dříve 2 letech). V originále nebo úředně ověřené kopii je fyzická osoba povinna přiložit k žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti písemnosti dokládající správnost údajů uvedených v dotazníku - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem. Ostatní doklady (rodný nebo křestní list, doklady o právech jiných osob zatěžujících vlastnictví žadatele a rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí) může fyzická osoba předložit pouze v prosté kopii.
 • Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jejího dosavadního dokladu o bezpečnostní způsobilosti, je povinna písemně požádat Úřad o vydání nového dokladu o bezpečnostní způsobilosti, a to před uplynutím doby platnosti dosavadního dokladu o bezpečnostní způsobilosti ve lhůtě nejméně 5 měsíců (dříve 3 měsíce).
 • Důvod pro výkon citlivé činnosti, uvedený v žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, musí trvat po celou dobu řízení.

18) Dotazník (pro žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti)

Dotazník obsahuje stejný výčet položek jako dotazník pro vydání osvědčení fyzické osoby s výjimkou uvádění manželky a osob starších 18 let žijících s fyzickou osobou ve společné domácnosti (ty se v dotazníku pro žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti nevyplňují).

Výčet jednotlivých položek dotazníku naleznete – zde

19) Přerušení řízení

 • Řízení se nově přerušuje dnem předání rozhodnutí o přerušení řízení držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence (dříve doručením), dnem osobního převzetí takového rozhodnutí účastníkem řízení, doručuje-li Úřad, nebo dodáním do datové schránky účastníka řízení.
 • Novým důvodem umožňujícím přerušit řízení je předvolání účastníka řízení k pohovoru.

20) Zastavení řízení

Řízení o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti a řízení o vydání osvědčení fyzické osoby lze nově zastavit na základě oznámení odpovědné osoby, že pominuly skutečnosti, kterými byla žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo žádost o vydání osvědčení fyzické osoby odůvodněna. Rovněž tak lze řízení zastavit, pokud v řízení o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti odpadl jeho důvod či předmět.

21) Lhůty týkající se řízení

 • Novela zákona zkracuje naprostou většinu lhůt stanovených pro ukončení jednotlivých řízení, a to o jeden až o tři měsíce, podle složitosti prováděných úkonů; současně se stanoví, že pokud se musí k objasnění skutečného stavu věci provést úkony v řízení pro vyšší stupeň na základě k tomu speciálně uděleného souhlasu účastníka řízení, nemusí se řízení ukončit ve lhůtě stanovené pro stupeň, pro který účastník řízení žádá o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti, ale pro provedení řízení se počítá lhůta stanovená pro ten stupeň, pro provedení jehož úkonů byl účastníkem řízení udělen speciální souhlas. Také běh této lhůty se počítá ode dne podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti. Lhůta pro provedení bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby je pro stupeň utajení Důvěrné 2 měsíce (dříve 3 měsíce), Tajné 6 měsíců (dříve 9 měsíců), Přísně tajné 9 měsíců (dříve 12 měsíců). Lhůta pro provedení bezpečnostního řízení o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti je 75 dnů (dříve 3 měsíce).
 • Novelizační body omezují opakování prodlužování bezpečnostního řízení; stanoví se, že ředitel Úřadu tak může učinit jen dvakrát, a stejně tak se stanoví, že prodloužení lhůty nesmí jednorázově přesahovat dobu stanovenou zákonem pro provedení bezpečnostního řízení daného stupně.

22) Doručování

 • Novela zákona doplňuje možnost doručovat příslušníkům a zaměstnancům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i cestou jejich bezpečnostního ředitele. Jde zejména o doručování na zahraniční mise. Dále se stanoví způsob doručování v případě, že si účastník zvolil za sebe zástupce a to tak, že písemnosti se doručují přednostně zástupci, účastníkovi řízení se doručuje na vědomí, pouze tehdy, pokud se jedná o jeho osobní úkony, s tím, že na běh lhůt nemá toto doručení účinek.
 • Pro účely doručování se dále stanoví, že se zřizuje úřední deska Úřadu, na níž se mohou vyvěšovat informace o rozhodnutích týkajících se osob neznámého pobytu nebo sídla s tím, že k této úřední desce musí být umožněn dálkový a nepřetržitý přístup (internetové stránky Úřadu).

23) Náležitosti rozhodnutí

Úřad nově oznamuje odpovědné osobě vykonatelnost rozhodnutí, nikoliv až nabytí právní moci rozhodnutí.

24) Přechodná ustanovení

Na řízení o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, se vztahují lhůty pro ukončení řízení podle dosavadních právních předpisů; v ostatním se řízení dokončí podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném dnem 1.1.2012.