Citlivou činností je činnost stanovená zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo zvláštním právním předpisem, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky, a může ji vykonávat fyzická osoba, která je bezpečnostně způsobilá, nebo která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby (§ 80 odst. 2 zákona). Bezpečnostně způsobilá je osoba, která je držitelem platného dokladu (§ 80 odst. 3 zákona).

Přístup k utajované informaci je zákonem upraven rozdílně od výkonu citlivé činnosti. Důvodová zpráva k § 80 zákona uvádí, že se vymezuje pojem citlivé činnosti a podmínky, kdy je možné citlivou činnost vykonávat. Osoba, která citlivou činnost bude vykonávat, musí být držitelem platného dokladu. Citlivou činnost může vykonávat i fyzická osoba, která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné a která tak prokázala v rámci bezpečnostního řízení splnění podmínek stanovených zákonem. Tím tak zákon stanovil vyčerpávající počet způsobů, jak oprávněně vykonávat citlivou činnost, bez možnosti uplatnění výjimek, na rozdíl od přístupu k utajované informaci, kde je zakotven institut zvláštního přístupu podle § 58 až 62 zákona.

Fyzická osoba, která není držitelem platného dokladu nebo platného osvědčení fyzické osoby, není osobou oprávněnou k výkonu citlivé činnosti.

Citlivou činnost nemohou vykonávat fyzické osoby, které mají zvláštní přístup k utajované informaci podle § 58 až 62 zákona, neboť nejsou držiteli platného osvědčení fyzické osoby. Není naplněna podmínka držení platného osvědčení fyzické osoby nebo platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a výkon citlivé činnosti by byl vykonáván v rozporu se zákonem.