Dne 1.7.2008 nabývá účinnosti nový zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. V jeho šedesáté první části je upravena změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zákonem se mimo jiné mění i ustanovení § 99 odst. 2 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb., znamenající, že od 1.7.2008 se k žádosti o vydání dokladu nepřikládá výpis z Rejstříku trestů. U cizích státních příslušníků však nadále zůstává povinnost doložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, který nesmí být starší 3 měsíců.