Dne 1. 1. 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 275/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. a vyhlášky č. 433/2011 Sb. V souvislosti s nabytím účinnosti této novely upozorňujeme podnikatele na povinnost uvést bezpečnostní dokumentaci podnikatele, část administrativní bezpečnost, do souladu s platným zněním vyhlášky. Aktualizovanou část bezpečnostní dokumentace podnikatele je podnikatel v souladu se zněním § 68 písm. c) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), způsobem uvedeným v § 6 odst. 4 vyhlášky č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, povinen neprodleně písemně oznámit. S ohledem na charakter a rozsah změn daných změnou vyhlášky bude Úřad akceptovat podání aktualizované části nejpozději k datu pravidelného ročního hlášení změn podle § 68 písm. d) zákona. Bližší informace ke změnám naleznete také v sekci „Nejčastější dotazy, Administrativní bezpečnost“.