Zástupci vládních, národních a vojenských CSIRT týmů spolu s národními bezpečnostními úřady a národními centry kybernetické bezpečnosti z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska se sešli ve Vídni na třetím setkání v rámci Středoevropské platformy pro kybernetickou bezpečnost (Central European Cyber Security Platform - CECSP), aby zhodnotili pokrok v dosavadní jednoleté spolupráci na poli kybernetické bezpečnosti.

CECSP byla založena v květnu 2013 na základě iniciativy Rakouska a České republiky. Cílem Platformy je umožnit sdílení informací, osvědčených postupů, zkušeností a know-how v oblasti kybernetických hrozeb a v oblasti potenciálních i úspěšných kybernetických útoků. Platforma zároveň usiluje o zvýšení schopností svých členů prostřednictvím společného vzdělávání, cvičení a koordinace v oblasti vědy a výzkumu. Zainteresované strany také usilují o harmonizaci svých pozic v mezinárodním prostředí.

Vzhledem k citlivé povaze sdílených informací budou diskutovány otázky vytvoření zabezpečených informačních kanálů, aby se zabránilo úniku informací, a zároveň byla umožněna schopnost rychlé reakce. Společná přeshraniční kybernetická cvičení a setkávání pracovních skupin by měla být uskutečňována dle potřeby.

Setkání v rámci CECSP se doposud věnovala zejména posilování důvěry, vzájemnému seznamování a výměně informací o situaci v daných zemích. Prioritami dnešního setkání je přijetí pracovního programu CECSP pro období nadcházejících tří let a dohoda o pravidlech a principech spolupráce v rámci CECSP. Výsledky vídeňského setkání CECSP by měly být testovány během prvního společného kybernetického cvičení, které proběhne v červnu 2014.

Jedním z budoucích záměrů CECSP je nastavit úroveň povědomí o kybernetické bezpečnosti a řízení rizik. Toho by mělo být dosaženo stálou snahou o budování vzájemné důvěry a aktivací procesu kooperace.