Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Ve snaze zjednodušit, sjednotit a zefektivnit právní úpravu nakládání s utajovanými dokumenty v analogové podobě, jakož i odstranit nadbytečnou administrativní zátěž v rámci výkonu spisové služby, vypracoval Národní bezpečnostní úřad návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 26. května 2015. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 16. června 2015 na e-mailové adrese pravni@nbu.cz.

Připomínkové řízení k vyhl. 529/2005