Vyhláškou č. 275/2015 Sb., došlo s účinností k 1. lednu 2016 mimo jiné k novelizaci § 25 odst. 2 vyhlášky. V souvislosti s provedenou novelizací § 25 odst. 2 vyhlášky upozorňujeme na chybný odkaz na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ve větě čtvrté předmětného ustanovení se chybně odkazuje na § 6 odst. 1 zákona, avšak obdobně jako je tomu v § 25 odst. 1 vyhlášky má být správně odkázáno na § 11 odst. 1 zákona, neboť se vyžaduje splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Důvěrné a vyšší. Při aplikaci § 25 odst. 2 vyhlášky je tedy nutné v rámci ochrany utajovaných informací a s přihlédnutím k tomuto sdělení, splnit všechny podmínky podle § 11 odst. 1 zákona, neboť nelze připustit, aby byl byť se souhlasem vedoucího pracovníka orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, a to ve výjimečných odůvodněných případech, předán uložený spis stupně utajení Důvěrné a vyšší osobě, která by nesplňovala podmínky pro přístup k utajovaným informacím příslušných stupňů utajení. V této souvislosti dodáváme, že splnění podmínek podle § 6 odst. 1 zákona v takovém případě postačí, pokud půjde o spis stupně utajení Vyhrazené, jak je správně uvedeno v § 10 odst. 4 větě druhé vyhlášky.

Tato zjevná nesprávnost bude ze strany Národního bezpečnostního úřadu odstraněna při nejbližší možné příležitosti. Do té doby bude potřeba, s cílem zajistit ochranu utajovaných informací, postupovat při aplikaci § 25 odst. 2 vyhlášky podle informací výše uvedených.