Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“). Tento zákon zavádí novou povinnost orgánu veřejné moci (dále jen „OVM“), tedy i Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“) komunikovat prostřednictvím informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) s ostatními OVM a právnickými osobami (dále jen „PO“) a dále s těmi fyzickými osobami (dále jen „FO“) a podnikajícími fyzickými osobami (dále jen „PFO“), které mají datovou schránku zřízenu.

Komunikace cestou ISDS má stejné právní důsledky jako komunikace listinná.

Prostřednictví ISDS jsou odesílány a přijímány datové zprávy (dále jen „DZ“), jejichž součástí je dokument nesoucí samotnou informaci (dožádání apod.).

Pokud nebyl dokument doručen osobně v listinné podobě nebo není přístupná datová schránka, je dokument odeslán v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.

Umožňuje-li to povaha dokumentu, OVM (Úřad) jej doručuje jinému OVM prostřednictvím ISDS, pokud se nedoručuje na místě (např. osobním předáním). Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li PO zpřístupněnu, FO nebo PFO zřízenu a zpřístupněnu svou datovou schránku, OVM (Úřad) doručuje dokument této osobě prostřednictvím ISDS, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen adresátovi (FO, PFO, PO) okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do ISDS, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Doručování prostřednictvím ISDS se také nepoužije, pokud je z bezpečnostních důvodů zavedena jiná forma elektronické komunikace.

FO, PFO, PO může provádět úkon (doručení dokumentu) vůči OVM (Úřadu), má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím ISDS.

Úkon učiněný touto osobou prostřednictvím ISDS má stejné účinky jako úkon učiněný v listinné podobě a podepsaný.

Dokumenty odesílané a přijímané v rámci bezpečnostního řízení

Odesílání a přijímání dokumentů v rámci bezpečnostního řízení prostřednictvím ISDS se vedle výše popsaných skutečností řídí těmito okolnostmi.

Dokument musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen“zákon“), a prováděcích předpisů k zákonu.

Originály přijímaných i odesílaných dokumentů musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem jejich autora, pokud ten není současně držitelem datové schránky. Tam, kde je vyžadována ověřená kopie písemnosti, musí být dokument, který ji obsahuje, odesílatelem konvertován, což je úkon prováděný podle zákona č. 300/2008 Sb., stanovenými subjekty (obdoba ověření písemnosti na matrice). Pokud nebudou mít originály dokumentů a ověřené kopie písemností tyto náležitosti, budou přijímány pouze v listinné podobě.

Komunikace v listinné podobě nadále probíhá s účastníkem řízení, držitelem osvědčení fyzické osoby, dokladu o bezpečnostní způsobilosti v případě:

  • podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, žádosti o vydání osvědčení podnikatele,
    • prostřednictvím ISDS lze postoupit Úřadu elektronickou podobu dotazníku, popř. ověřené kopie písemností dosvědčujících správnost údajů uvedených v dotazníku, avšak jen v případě, že dokument, který tuto písemnost obsahuje, byl konvertován ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. stanoveným subjektem. Žádost, listinná podoba dotazníku a všechny ostatní součásti žádosti jsou však i v tomto případě podávány standardním způsobem - osobní podání na podatelně Úřadu, poštovní přeprava.
  • vydání osvědčení fyzické osoby, dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, osvědčení podnikatele, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, osvědčení podnikatele pro cizí moc (včetně průvodních dokumentů),
  • vrácení osvědčení fyzické osoby, dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, osvědčení podnikatele, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, osvědčení podnikatele pro cizí moc Úřadu.