Doklad o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „doklad“) je veřejnou listinou - vzor dokladu - zde.

Platnost dokladu (§ 85 odst. 1 zákona) je 5 let od data vydání.

Platnost dokladu zaniká (§ 85 odst. 3 zákona):

  1. uplynutím doby platnosti dokladu, úmrtím fyzické osoby nebo byla-li prohlášena za mrtvou,
  2. zrušením platnosti dokladu (dnem vykonatelnosti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) o zrušení jeho platnosti),
  3. ohlášením odcizení nebo ztráty dokladu,
  4. poškozením dokladu (majícím za následek nečitelnost údajů, porušení celistvosti), změnou některého z údajů v dokladu uvedeném,
  5. vrácením dokladu Úřadu,
  6. dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu.


V případech zániku platnosti dokladu podle bodu 2, 4 a 6 má fyzická osoba povinnost vrátit doklad Úřadu do 15 dnů (§ 87 odst. 1 písm. a) zákona).

V případě odcizení nebo ztráty dokladu má fyzická osoba povinnost neprodleně ohlásit tuto skutečnost (§ 87 odst. 1 písm. b) zákona).

Porušením těchto povinností, mezi něž patří i povinnosti hlásit změnu údajů uvedených v  dotazníku, se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 50.000,- Kč (§ 148 a § 152 zákona).

V případech zániku platnosti dokladu podle bodu 3 a 4 vydá Úřad na základě písemné žádosti do 5 dnů od doručení žádosti nový doklad (§ 85 odst. 4 zákona). Tato žádost musí být podána do 15 dnů ode dne zániku platnosti dokladu.

Upozornění

Pokud nebude ve stanovené lhůtě žádost podána, zanikne možnost vykonávat citlivou činnost a fyzická osoba bude v případě nutnosti budoucího výkonu citlivé činnosti muset podat novou kompletní žádost podle zákona, tzn. bude předkládat první žádost o vydání dokladu - přesný výčet podkladů, které bude fyzická osoba povinna předložit naleznete – zde

Platnost dokladu nezaniká jiným než výše uvedeným způsobem, tzn. nedochází k zániku platnosti např. ukončením pracovního/služebního poměru ani ukončením výkonu citlivé činnosti.