Ověřování podmínek pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „doklad“) provádí Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) v bezpečnostním řízení u fyzických osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“. Citlivá činnost je stanovena zvláštními právními předpisy. Citlivou činnost může vykonávat pouze osoba bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného dokladu nebo platného osvědčení fyzické osoby.

Bezpečnostní řízení lze provádět pouze na základě žádosti o vydání dokladu, kterou podává fyzická osoba. Žádost musí obsahovat písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené odpovědnou osobou.

Pro vydání dokladu musí fyzická osoba splňovat tyto podmínky:

  1. svéprávnost,
  2. věk minimálně 18 let,
  3. bezúhonnost,
  4. osobnostní způsobilost,
  5. spolehlivost.


Citlivé činnosti, pro jejichž výkon musí fyzická osoba splňovat podmínku bezpečnostní způsobilosti, jsou stanoveny těmito předpisy:

  • zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/ 1961 Sb. (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
  • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb.,
  • zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.

Problematiku bezpečnostní způsobilosti upravují ustanovení § 80 - 88 zákona.

POJMY

Doklad

Veřejná listina stvrzující, že její držitel splnil podmínky pro její vydání a může vykonávat citlivou činnost. Platnost je 5 let (§ 85 zákona). Vzor dokladu - zde

Bezpečnostní řízení

Jedná se o proces vedený Úřadem. V oblasti bezpečnostní způsobilosti slouží k ověření, zda fyzická osoba splňuje podmínky pro vydání dokladu. Problematika je celkově upravena ustanoveními § 89 – 135 zákona. Úkony v řízení o vydání dokladu specifikuje § 109 zákona.

Více o bezpečnostním řízení - zde

Odpovědná osoba

Subjekt, který je v oblasti ochrany utajovaných informací nebo výkonu citlivé činnosti zodpovědný za výkon určitých opatření a je mu zákonem svěřeno plnění povinností plynoucích z ustanovení zákona. Definice odpovědné osoby je v ustanovení § 2 písm. e) zákona.

Znalec

Osoba, kterou v souladu se zněním zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v případě potřeby ustanoví Úřad v rámci bezpečnostního řízení za účelem vypracování znaleckého posudku, který je třeba k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí (§ 106 zákona).

Účastník bezpečnostního řízení

bezpečnostním řízení je účastníkem řízení fyzická osoba, která žádá o vydání dokladu nebo je držitelem dokladu a probíhá k ní řízení o zrušení platnosti dokladu.

Viz ustanovení § 92 písm. a) nebo c) zákona.

Rozklad

Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému v rámci bezpečnostního řízení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pro účely doručování, musí být datován a podepsán. V rozkladu musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, čeho se účastník řízení domáhá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo jiná nesprávnost napadeného rozhodnutí. Pouze proti odůvodnění rozhodnutí však rozklad nelze podat (§ 125 – 132 zákona). Proti některým druhům rozhodnutí není rozklad přípustný. O možnosti či nepřípustnosti podání rozkladu je účastník řízení poučen v závěru příslušného rozhodnutí.