Jaká práva má fyzická osoba:

Účastník řízení v řízení o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen „doklad“) a účastník řízení v řízení o zrušení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti má právo:

 • před vydáním rozhodnutí nahlížet do bezpečnostního svazku a činit si z něj výpisy, s výjimkou té části bezpečnostního svazku (§ 124 zákona), která obsahuje utajovanou informaci (§ 89 odst. 7 zákona),
 • účastník řízení se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí (§ 89 odst. 6 zákona),
 • podat rozklad proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) vydanému v bezpečnostním řízení (§ 125 zákona),
 • vzít písemně žádost o vydání dokladu zpět (§ 113 odst. 1 písm. a) zákona) – pouze v řízení o vydání dokladu,
 • požádat písemně o přerušení řízení z důvodu, který mu dlouhodobě brání v účasti na řízení, a to na dobu nejdéle 60 dnů – o přerušení řízení je možné požádat i opakovaně (§ 112 odst. 1 písm. e) zákona),
 • namítnout podjatost úřední osoby do 15 dnů ode dne, kdy se o úřední osobě podílející se na řízení dozvěděl; námitku je třeba odůvodnit (§ 90 odst. 3 zákona),
 • vrátit doklad o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „doklad“) tomu, kdo jej vydal a to i v případě zahájení řízení o zrušení platnosti dokladu, v tomto případě dojde k zániku platnosti dokladu a řízení bude zastaveno (§ 85 odst. 3 písm. g),
 • písemně požádat do 15 dnů Úřad o vydání nového dokladu, pokud jeho platnost zanikla změnou údajů v něm obsažených, ohlášením jeho odcizení nebo ztráty, jeho poškozením (§ 85 odst. 4 zákona).

Jaké povinnosti má fyzická osoba:

Držitel dokladu (§ 87 odst. 1 zákona) je povinen zejména:

 • odevzdat do 15 dnů doklad Úřadu, pokud jeho platnost zanikla:
  • rozhodnutím Úřadu o zrušení platnosti dokladu; podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,
  • takovým poškozením, že zápisy v dokladu jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost,
  • změnou některého z údajů v dokladu uvedeném (jména, příjmení, rodného příjmení, rodného čísla, státního občanství),
  • dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu,
 • oznámit neprodleně ztrátu nebo odcizení dokladu,
 • oznámit neprodleně změny údajů, které byly uvedeny v žádosti (zde se jedná o změny, které fyzická osoba  uvedla v žádosti o vydání dokladu, dotazníku (taxativní výčet) a v prohlášeních o svéprávnosti a k osobnostní způsobilosti) – bližší informace k hlášení změn – zde (tato povinnost je stanovena i v průběhu řízení).

V souvislosti s dodržováním povinností stanovených zákonem je na místě, ve vztahu k výše uvedeným povinnostem, upozornit, že v případě porušení některých povinností, může být takové jednání kvalifikováno jako přestupek. Za takový přestupek (§ 148 a § 152 zákona) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Fyzická osoba, která potřebuje vykonávat citlivou činnost po uplynutí platnosti stávajícího dokladu, je povinna požádat o vydání nového dokladu před uplynutím doby platnosti dosavadního dokladu ve lhůtě nejméně 5 měsíců (§ 99 odst. 4 zákona). Upozorňujeme, že pokud fyzická osoba nedodrží tuto minimální lhůtu stanovenou pro podání této žádosti před uplynutím doby platnosti jejího stávajícího dokladu, bude její povinností podat novou kompletní žádost o vydání dokladu podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tzn. bude předkládat první žádost o vydání dokladu - přesný výčet podkladů, které bude fyzická osoba povinna předložit naleznete – zde