ROZKLAD

Proti rozhodnutí Úřadu vydanému v bezpečnostním řízení má účastník řízení právo podat rozklad, pokud se tohoto práva po doručení rozhodnutí písemně nevzdal nebo pokud zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nestanoví jinak (§ 125 zákona).

Rozklad lze podat proti těmto rozhodnutím Úřadu:

 1. rozhodnutí Úřadu o nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (§ 121 odst. 2 zákona),
 2. rozhodnutí Úřadu o zrušení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti (§ 121 odst. 3 zákona) – podání rozkladu nemá v tomto případě odkladný účinek,
 3. rozhodnutí Úřadu o zastavení řízení (§ 113 odst. 1 písm. c), d) a h) zákona),
 4. rozhodnutí Úřadu o rozkladu (§ 128 a 129 zákona),
 5. opravné rozhodnutí Úřadu (§ 122 odst. 6 zákona).

Způsob a forma podání rozkladu

Rozklad se podává u Úřadu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 126 odst. 1 zákona).

V listinné podobě lze podat rozklad osobně nebo prostřednictvím jiné, k tomu účelu pověřené, osoby v podatelně místa sídla Úřadu (Na Popelce 2/16, Praha 5 – Košíře), v úředních hodinách.

Úřední hodiny podatelny
Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Rozklad lze také zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence na adresu Úřadu (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 150 06).

V elektronické podobě lze podat rozklad dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw, do pole „Věc“ se uvede „Bezpečnostní řízení – Rozklad“) nebo na elektronickou podatelnu Úřadu (posta@nbu.gov.cz, do pole „Předmět“ se uvede „Bezpečnostní řízení – Rozklad“).

Pokud účastník řízení lhůtu k podání rozkladu zmešká ze závažných důvodů, může požádat Úřad o její prominutí, a to do 15 dnů ode dne, kdy příčina zmeškání pominula. Podmínkou však je, aby spolu s žádostí o prominutí lhůty byl podán i samotný rozklad.

Náležitosti rozkladu (§ 127 zákona)

1. identifikace účastníka řízení – jméno, příjmení a rodné číslo, 2. adresa trvalého pobytu; případně adresa pro doručování, 3. datum a podpis fyzické osoby, 4. označení rozhodnutí, proti němuž je rozklad podáván (tj. číslo jednací a datum jeho vydání), 5. čeho se účastník řízení domáhá (tj. např. zrušení rozhodnutí Úřadu o zrušení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti, zrušení rozhodnutí Úřadu o nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, zrušení rozhodnutí o zastavení bezpečnostního řízení, apod.), 6. důvody, pro něž je napadené rozhodnutí nesprávné, případně v čem účastník řízení spatřuje rozpor s právními předpisy (tj. účastník řízení konkrétně popíše, z jakých důvodů s napadeným rozhodnutím nesouhlasí). Rozklad lze podat proti výroku rozhodnutí, nikoliv proti jeho odůvodnění.

Upozornění

Pokud rozklad nemá předepsané náležitosti, je účastník řízení písemně vyzván k odstranění nedostatků a řízení je přerušeno (§ 112 odst. 1 písm. b) zákona).

Jestliže účastník řízení nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, řízení o rozkladu se rozhodnutím zastaví (§ 113 odst. 1 písm. c) zákona – proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad).

Kdykoliv v průběhu řízení o rozkladu může účastník řízení vzít podaný rozklad zpět. Tento úkon lze provést pouze písemně. V tomto případě se řízení o rozkladu rozhodnutím zastaví (§ 113 odst. 1 písm. a) zákona), proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad.

Postup při rozhodování o rozkladu

Podaným rozkladem se nejprve zabývá Úřad, tj. ten organizační celek Úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Úřad postupuje následujícím způsobem:

 1. pokud je rozklad podle zákona nepřípustný nebo byl podán po uplynutí lhůty, nebylo-li její zmeškání Úřadem prominuto (viz výše), Úřad jej zamítne rozhodnutím, proti němuž lze dále podat rozklad (§ 128 zákona),
 2. shledá-li pro to důvody, vyhoví Úřad rozkladu v plném rozsahu a napadené rozhodnutí zruší (tzv. autoremedura); proti takovému rozhodnutí lze opět podat rozklad (§ 129 odst. 1 a 2 zákona),
 3. pokud Úřad nerozhodne ani jedním z výše uvedených způsobů, předloží rozklad spolu se svým stanoviskem a veškerým spisovým materiálem do 15 dnů od doručení řediteli Úřadu (§ 129 odst. 3 zákona),
 4. pokud jsou dány důvody podle § 113 zákona (účastník řízení vzal žádost o rozklad zpět, účastník řízení neodstranil nedostatky v rozkladu), Úřad řízení o rozkladu zastaví.

Ředitel Úřadu rozhoduje o rozkladu na základě návrhu rozkladové komise (§ 130 zákona) a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne jeho doručení (§ 131 odst. 6 zákona). Ředitel Úřadu rozhodne jedním z následujících způsobů:

 1. jsou-li dány důvody podle § 113 zákona (např. účastník řízení vzal rozklad zpět), řízení o rozkladu zastaví a napadené rozhodnutí potvrdí (§ 131 odst. 1 zákona); v případě, že účastník řízení zemře, byl prohlášen za mrtvého, byl zrušen nebo zanikl (§ 113 odst. 1 písm. i) zákona), řízení o rozkladu zastaví a napadené rozhodnutí zruší, neboť se stalo zastavením řízení bezpředmětným (§ 131 odst. 1 zákona),
 2. shledá-li pro to důvody, rozkladu proti rozhodnutí o zrušení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti vyhoví a napadené rozhodnutí zruší (§ 131 odst. 2 zákona); spolu s rozhodnutím o rozkladu se účastníku řízení zasílá zpět doklad o bezpečnostní způsobilosti, jehož platnost se obnovuje dnem právní moci rozhodnutí o rozkladu (tj. dnem doručení) – § 132 zákona ; řízení o zrušení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle § 101 zákona pokračuje,
 3. shledá-li pro to důvody, rozkladu proti rozhodnutí o nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti vyhoví a napadené rozhodnutí zruší; dnem doručení rozhodnutí o rozkladu účastníku řízení je Úřadem zahájeno bezpečnostní řízení (§ 93 odst. 1 písm. d) zákona), toto bezpečnostní řízení Úřad ukončí ve lhůtě stanovené pro daný typ bezpečnostního řízení v § 117 zákona,
 4. shledá-li pro to důvody, rozkladu proti rozhodnutí o zastavení bezpečnostního řízení vyhoví a napadené rozhodnutí zruší; dnem doručení rozhodnutí o rozkladu účastníku řízení Úřad pokračuje v bezpečnostním řízení, které ukončí ve lhůtě stanovené pro daný typ bezpečnostního řízení v § 117 zákona,
 5. v případě, že neshledá důvody k zastavení řízení o rozkladu či zrušení napadeného rozhodnutí, rozklad zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí (§ 131 odst. 4 zákona).

Důvody pro vyhovění rozkladu, zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci Úřadu k novému projednání a rozhodnutí tak, jak je uvedeno v bodech 2 až 4, je shledání, že výrok napadeného rozhodnutí byl vydán v rozporu s právními předpisy, nebo je jinak nesprávný, nebo zjištění, že po vydání napadeného rozhodnutí nastaly skutečnosti, které mají vliv na rozhodnutí (§ 131 odst. 3 zákona).

ŽALOBA

Proti rozhodnutí ředitele Úřadu o rozkladu lze podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Proti rozhodnutí ředitele Úřadu o zastavení řízení lze podat žalobu pouze v případě, kdy je podle § 113 odst. 5 zákona proti důvodu zastavení řízení přípustný rozklad (tj. § 113 odst. 1 písm. c), d) a h) zákona).

Žaloba se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení napadeného rozhodnutí, a to příslušnému krajskému soudu rozhodujícího ve správním soudnictví – tj. Městskému soudu v Praze (§ 133 odst. 1 zákona).