Čl. 1
K řádnému zabezpečení chodu Národního bezpečnostního úřadu

I.  v y d á v á m   v příloze k tomuto pokynu Návštěvní řád pro sídelní objekt Národního bezpečnostního úřadu;

II.  u k l á d á m

a) vedoucím organizačních celků Národního bezpečnostního úřadu, aby zajistili seznámení všech zaměstnanců v jejich podřízenosti s Návštěvním řádem pro sídelní objekt Národního bezpečnostního úřadu,

b) řediteli odboru právního a legislativního zabezpečit vyvěšení Návštěvního řádu pro sídelní objekt Národního bezpečnostního úřadu na úřední desce včetně dálkového přístupu,

c) ředitelce odboru bezpečnostního zabezpečit vyvěšení Návštěvního řádu pro sídelní objekt Národního bezpečnostního úřadu v prostorách recepce budovy A Národního bezpečnostního úřadu,

d) vedoucím zaměstnancům a dalším zaměstnancům Národního bezpečnostního úřadu zabezpečit plnění úkolů uložených v Návštěvním řádu pro sídelní objekt Národního bezpečnostního úřadu.

Čl. 2
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Určeno pro: všechny organizační celky Úřadu a samostatná pracovní místa.

Za správnost: Jiří Novák
Č. j.: 4996/2014-NBÚ/80

Příloha k pokynu Ř NBÚ č. 25/2014

Návštěvní řád pro sídelní objekt Národního bezpečnostního úřadu

Obecné informace
Článek 1

(1) Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) je ústředním správním úřadem pro ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost se sídlem v objektu Na Popelce 2/16, Praha 5.

(2) Trvalou ochranu sídla Úřadu, podle usnesení vlády ze dne 15. března 1995 č. 152 o ochraně ústavních činitelů České republiky a objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, ve znění usnesení vlády ze dne 3. dubna 2000 č. 334 a podle usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1604 k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, zajišťuje Policie České republiky.

(3) Policie České republiky vykonává ochranu sídelních objektů Úřadu podle oprávnění stanovených zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Policie České republiky vykonává tuto ochranu i s přihlédnutím k tomu, že v Úřadu jsou, podle § 29 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, stanovena režimová opatření oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu a při výstupu osob a výjezdu dopravních prostředků z objektu a pro jejich kontrolu, podmínky a způsob kontroly pohybu osob v objektu.

Článek 2
Informace pro návštěvníka

(1) Fyzická osoba, která navštěvuje Úřad z úřední povinnosti nebo jako návštěva zaměstnance Úřadu může vstupovat do objektu za podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Národního bezpečnostního úřadu č.13/2007, o Provozním řádu Národního bezpečnostního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, z níž se v tomto Návštěvním řádu uvádějí podstatné informace.

(2) Za návštěvu se považuje i fyzická osoba, která se dostavila na předvolání Úřadu v rámci bezpečnostního řízení, řízení o správním deliktu, řízení o přestupku a řízení o certifikaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, dále fyzická osoba, která se dostavila bez předchozího předvolání Úřadu k uplatnění svých práv v rámci výše uvedených řízení či za účelem učinění podání vůči Úřadu v rámci výše uvedených řízení, stejně tak i fyzická osoba, kterou Úřad nechal za účelem provedení úkonu v bezpečnostním řízení předvést.

Článek 3
Fyzická ostraha objektu Úřadu

Ochranná služba Policie České republiky zajišťuje v souladu se zvláštními předpisy1) nepřetržitou fyzickou ostrahu objektů Úřadu, zabezpečuje ochranu hranice areálu Úřadu včetně kontroly vstupu a vjezdu do objektu Úřadu a ochranu osob a majetku v něm se nacházejících.

Článek 4
Režim pohybu návštěv v objektu Úřadu

(1) Po příchodu návštěvy do objektu Úřadu příslušník ochranné služby Policie České republiky (dále jen „policista“) na stanovišti odesílá návštěvu do recepce budovy A.

(2) Návštěva je povinna prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, cestovní pasem) a je zaměstnancem recepce budovy A zaevidována v elektronické návštěvní knize Úřadu.

(3) Po zaevidování se návštěvě vydá identifikační karta a průvodní dokument návštěvy.

(4) Návštěva je do doby převzetí navštíveným zaměstnancem, jím určeným zaměstnancem nebo úřední osobou Úřadu povinna řídit se pokyny zaměstnance recepce a policisty.

(4) K přijímání návštěvy Úřadu jsou určeny návštěvní místnosti v budově A, popř. kanceláře navštíveného zaměstnance, dislokovaného v budově A. Návštěva, která přichází za účelem podání, využívá místnost čekárny.

(5) V případě povoleného vjezdu vozidla návštěvy do objektu Úřadu policista určí návštěvě parkovací místo v prostoru parkovacích míst vyhrazených pro návštěvy a dohlíží na pohyb návštěvy mezi zaparkovaným vozidlem a vstupem do recepce.

(6) Návštěvám je zakázán vstup do zabezpečených oblastí třídy I2).

Článek 5
Režim pohybu návštěv v budově A

(1) Vstup návštěvy do budovy A v provozní době oznamuje navštívený zaměstnanec cestou příslušného sekretariátu prostřednictvím elektronické návštěvní knihy Úřadu nebo se návštěva zaeviduje v elektronické návštěvní knize Úřadu přímo v recepci, bez předchozího oznámení.

(2) Návštěva se uvnitř budovy A může pohybovat pouze v doprovodu navštíveného zaměstnance, jím určeného jiného zaměstnance, úřední osoby Úřadu, zaměstnance oddělení provozní kontroly nebo policisty (dále jen „doprovod návštěvy“). Návštěva musí být viditelně označena osobní identifikační kartou „NÁVŠTĚVA“ takovým způsobem, aby byla umožněna její identifikace.

(3) Zodpovědnost za pohyb návštěvy v budově A má doprovod návštěvy do doby jejího převzetí. Navštívený zaměstnanec nebo úřední osoba Úřadu je povinna potvrdit podpisem převzetí návštěvy na průvodním dokumentu návštěvy. Pokud návštěvu v jejím průběhu předává jinému zaměstnanci, doplní jeho jméno na průvodní dokument návštěvy a nechá potvrdit jeho podpisem převzetí návštěvy. Poslední navštívený zaměstnanec je odpovědný za návrat návštěvy na recep ci nebo za její předání doprovodu návštěvy.

Článek 6
Kontrola pohybu předmětů v Úřadu

(1) Návštěva je povinna se při vstupu do objektu Úřadu podrobit vstupní detekční kontrole vnášených předmětů a odevzdat nebezpečné či jiné předměty podle pokynů policisty k úschově. Pokud tak neučiní, není vpuštěna dále do objektu Úřadu.

(2) Detekční kontrola vnášených předmětů se  neprovádí u návštěv stanovených ředitelem Úřadu, jeho náměstky nebo bezpečnostním ředitelem.

(3) Předměty odevzdané návštěvou se ukládají zpravidla do bezpečnostních schránek v recepci. Elektronická zařízení se ukládají zásadně vypnutá, zbraně vybité. S nabitou zbraní návštěva může manipulovat pouze ve vybíjecím zařízení za účelem vybití zbraně. Uložení předmětů potvrdí policista návštěvě na Potvrzení o úschově předmětu.

Článek 7
Kontrola vnášení předmětů návštěvou do budovy A

(1) Návštěvě Úřadu, s výjimkou fyzické osoby, která se dostavila na předvolání Úřadu v rámci bezpečnostního řízení nebo bez předchozího předvolání Úřadu k uplatnění svých práv v rámci bezpečnostního řízení, a osoby, která ji doprovází (např. právní zástupce), je dovoleno vnášet do budovy A mobilní telefony a přenosné počítače.

(2) Na žádost navštíveného zaměstnance je zakázáno návštěvě vnášet do budovy A jakákoliv elektronická zařízení, včetně přístrojů uvedených v odstavci 1. Žádost o zpřísněný režim kontroly vnášení předmětů oznamuje navštívený zaměstnanec prostřednictvím elektronické návštěvní knihy.

Zvláštní režim pro návštěvníky badatelny
Článek 8

(1) V Úřadu je zřízen Archiv Národního bezpečnostního úřadu v Praze, pro něhož je Směrnicí ředitele Národního bezpečnostního úřadu č. 3/2010 upraven Badatelský řád. Badatelský řád je vyvěšen na Internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

(2) Badatelský řád Archivu Národního bezpečnostního úřadu v Praze upravuje podmínky zpřístupňování a využívání archiválií v něm uložených.

(3) Badatel, který není zaměstnancem Úřadu, je povinen se při návštěvě Archivu podrobit vstupní kontrole, detekční kontrole vnášených předmětů a odevzdat nebezpečné či jiné předměty podle pokynů policisty k úschově. Badatel musí být v objektu viditelně označen identifikační kartou a pohybovat se pouze s doprovodem.

Článek 9

Další informace jsou pro badatele uvedeny na adrese: www.nbu.cz/cs/nbu-informuje/archiv-nbu2/880-predpisy.

1) Zákon č 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
Usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1604.

2) § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.