Vážení,
máte-li podezření na korupční jednání zaměstnanců NBÚ, můžete nám toto sdělit prostřednictvím e-mailu:

Ve sdělení podávejte konkrétní a ověřitelné informace.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Pokyn ředitele NBÚ č. 14/2018, kterým se vydává Interní protikorupční program NBÚ
 

Oznámení týkající se možného protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

Národní bezpečnostní úřad, se sídlem Na Popelce 2/16, Praha 5, 150 06, informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie (oznámení o možném protiprávním jednání) ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) a zákona č. 171/20223 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Upozorňujeme na skutečnost, že oznamovat nelze informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Osobou pověřenou přijímáním a zpracováním možných protiprávních jednání v rámci NBÚ je PhDr. Jiří Bašta, Ph.D. (dále jen "příslušná osoba").

Způsoby podání oznámení

V rámci oznámení možných protiprávních jednání lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

a.    elektronicky

e-mail: whistleblowing@nbu.gov.cz

b.    v listinné podobě

Oznámení v listinné podobě můžete podat  prostřednictvím dopisu s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:

 Národní bezpečnostní úřad

P.O. Box 49

Praha 56

CZ 150 06

c.    telefonicky

tel.: +420 257 283 737

d.    osobně

Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 257 283 737 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu whistleblowing@nbu.gov.cz.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení tyto údaje obsahovat nemusí, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Oznámení je také možné podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).