Pravidla administrativní bezpečnosti jsou uvedena v § 21 až 23 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a rozpracována ve vyhlášce č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška je rozdělena na sedm částí. Část první obsahuje úvodní ustanovení, vymezení pojmů, administrativní pomůcky, číslo jednací, vyznačování stupně utajení a změnu nebo zrušení stupně utajení. Část druhá vyhlášky řeší manipulaci s utajovanými dokumenty stupně utajení Vyhrazené. V této části došlo k částečným změnám v podmínkách evidence a nově k zavedení pojmu podkladový materiál. Část třetí vyhlášky řeší manipulaci s utajovanými dokumenty stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné. K určitým změnám došlo v evidenci, ve sběrném archu, v náležitostech utajovaných dokumentů, v přípravě zásilky k přepravě a přenášení utajovaných dokumentů. Část čtvrtá vyhlášky řeší činnost registrů utajovaných informací. V této části došlo k upřesnění evidence a ukládání. Část pátá vyhlášky řeší personální změny, zánik orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Část šestá vyhlášky obsahuje manipulaci s technickými zařízeními. Jedná se o zcela novou problematiku v rámci řešení ochrany utajovaných informací, které jsou obsaženy v technickém zařízení, což má přímý vztah k vojenské technice a vojenské výzbroji.

Vyhláška je k dispozici na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu v části „Legislativa - vyhláška“ a v části „Administrativní bezpečnost – předpisy“.