Podání žádosti před uplynutím doby platnosti stávajícího osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb.

Fyzická osoba, která potřebuje mít přístup k utajovaným informacím i bezprostředně po uplynutí platnosti stávajícího osvědčení, je povinna požádat o vydání nového osvědčení před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení ve lhůtě nejméně (§ 94 odst. 4 zákona):

 • 3 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné,
 • 7 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné,
 • 10 měsíců u osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné.

Upozorňujeme, že pokud fyzická osoba nedodrží minimální lhůty stanovené pro podání této žádosti před uplynutím doby platnosti jejího stávajícího osvědčení fyzické osoby, bude její povinností podat novou kompletní žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tzn. bude předkládat první žádost o vydání osvědčení fyzické osoby - přesný výčet podkladů, které bude fyzická osoba povinna předložit naleznete – zde

Za druhou a další žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., NELZE POVAŽOVAT každou následně podanou žádost bez ohledu na skutečnost, jakým způsobem bylo (nebylo) bezpečnostní řízení týkající se první žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby ukončeno.

Např. Podala-li fyzická osoba žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň Důvěrné a řízení:

 • bylo zastaveno,
 • bylo ukončeno rozhodnutím o nevydání osvědčení fyzické osoby nebo
 • stále probíhá,

následně podaná žádost o vydání osvědčení fyzické osoby musí být novou kompletní žádostí podle zákona, tzn. předkládá se první žádost o vydání osvědčení fyzické osoby - přesný výčet podkladů, které se předkládají, naleznete – zde

Podle zákona je za podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby (dále jen „žádost“) odpovědný žadatel jakožto účastník řízení.

O vydání osvědčení fyzické osoby může požádat pouze příslušník členského státu Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy.

V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud je předložena písemnost v cizím jazyce na tzv. přenositelném dokumentu (např. A1,S1,S2,S3,DA1,P1,U1,U2,U3...), je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 akceptována bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud je předložena v úředním jazyce členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Podkladové materiály, které je fyzická osoba povinna předložit při podání žádosti před uplynutím doby platnosti stávajícího osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb.:

1. žádost o vydání osvědčení fyzické osoby s uvedením příslušného stupně utajení (D,T,PT) obsahující písemné zdůvodnění nutnosti přístupu k utajovaným informacím (včetně uvedení funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovně právního, členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení vydáno) a podpisem fyzické osoby (žadatele); žádost musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo tím, kdo bude fyzické osobě utajované informace poskytovat. Toto potvrzení musí mimo jiné obsahovat označení konkrétního místa nebo funkce stanovené podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona a specifikaci utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou poskytnuty nebo zde mohou vznikat – vždy musí obsahovat nejprve sdělení, zda na daném místě nebo funkci již byly/nebyly utajované informace v minulosti poskytnuty nebo vznikaly/nevznikaly. Pokud byly poskytnuty nebo vznikaly, musí být uveden minimálně odkaz na nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, jeho konkrétní přílohu, její konkrétní bod a nejvyšší stupeň těchto utajovaných informací.
Dále musí následovat vyjádření, že na tomto místě nebo funkci budou utajované informace vznikat nebo budou poskytnuty, opět minimálně s uvedením odkazu na nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, jeho konkrétní přílohu, její konkrétní bod a nejvyšší možný stupeň těchto utajovaných informací (např. T), kdy tento stupeň musí odpovídat stupni utajení, který uvádí fyzická osoba v horní části žádosti. Upozorňujeme, že nelze uvést rozsah stupňů utajení (např. V-T). Pokud je uváděno více příloh a více bodů nařízení vlády č. 522/2005 Sb., rovněž nelze uvést rozsah stupňů utajení (např. V-T), ale musí být uveden nejvyšší stupeň utajení (např. T) s tím, že tento stupeň musí odpovídat stupni utajení, který uvádí fyzická osoba v horní části žádosti.
Dále je možné doplnit, že fyzické osobě bude povolen vstup do zabezpečené oblasti kategorie (uvést příslušný stupeň), a to z důvodu (rozvést důvody).

Vzor žádosti – zde,

Upozornění na nedostatky žádosti – zde

2. prohlášení o svéprávnosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 1 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,

3. prohlášení k osobnostní způsobilosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 2 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,

4. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení – zde,

5. je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Důvěrné 10 let zpětně, u stupně Tajné za posledních 15 let zpětně, u stupně Přísně tajné za posledních 20 let zpětně), doklad nesmí být starší než 3 měsíce,

6. aktuální fotografie 35 x 45 mm,

7. vyplněný dotazník fyzické osoby v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml) – zde, s tím, že v dotazníku fyzické osoby se vyplňují pouze základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození, příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem) za období od podání předchozí žádosti a údaje, které se změnily v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby a nebyly oznámeny,

8. potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání (je třeba, aby předložená kopie daňového přiznání byla opatřena podacím razítkem podatelny finančního úřadu, v případě podání poštou doložen např. podací lístek, při podání datovou schránkou potvrzení od finančního úřadu o podání, které je žadateli vždy finančním úřadem do datové schránky zasláno, nebo potvrzení o podání daňového přiznání zaslaného žadateli od finančního úřadu e-mailem) nebo jiný doklad potvrzující tento příjem (např. výpis údajů daně z příjmů fyzických osob příslušného finančního úřadu, v případě podpory v nezaměstnanosti – potvrzení příslušného úřadu práce, dále potvrzení o rodičovském příspěvku, sociálním příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstounské péče, porodném, pohřebném, vdovském důchodu, příspěvku na bydlení, odchodném, příspěvku za službu, doklad o vyplacených dividendách, potvrzení o příjmech z brigád u jednotlivých zaměstnavatelů, potvrzení o vyplaceném stipendiu, potvrzení o pojistém plnění z úrazového pojištění, rozhodnutí o výši přídavku na dítě, pokud je již žadateli vyplácen, rozhodnutí o sociálních dávkách, které jsou přiznány v případě neposkytnutí podpory v nezaměstnanosti, rozsudek o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti, v případě prodeje nemovitosti, automobilu smlouvu o prodeji, v případě příjmu z pronájmu daňové přiznání nebo nájemní smlouvu …) postačí v prosté kopii, a to za období od podání předchozí žádosti (např. v červenci 2011 si fyzická osoba podala žádost o osvědčení na stupeň Tajné a doložila při podání příjmy do 31.12.2010 (osvědčení NBÚ vydal 5.1.2012 s platností do 4.1.2019). V květnu 2018 podá fyzická osoba následnou žádost o vydání osvědčení na stupeň Tajné a bude dokládat příjmy za období od 1.1.2011 do 31.12.2017).

Pro příklad uvádíme:

Fyzická osoba při podání první žádosti uvádí v dotazníku fyzické osoby mimo jiné účty, nejvyšší ukončené vzdělání (např. střední škola). Poté u ní dojde ke změně účtu, vzniku finančního závazku – úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 1 000 000 Kč a změní se její nejvyšší ukončené vzdělání (vysoká škola). Fyzická osoba nemá podle § 10 novely vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti účinné od 1.1.2017 povinnost tyto změny oznamovat. Poté si fyzická osoba podá další žádost. V dotazníku fyzické osoby je pak povinna uvést údaje uvedené pod bodem 7., dále  změnu účtu, uzavření finančního závazku - úvěru ve výši 1 000 000 Kč a nejvyšší dosažené vzdělání, které  nedokládá žádnou písemností potvrzující jejich správnost.

Způsob a forma podání žádosti o vydání osvědčení

Žádost lze podat osobně (možnost objednat se na tel.č. 257283225) v podatelně sídla Národního bezpečnostní úřadu (dále jen „Úřad“) v úředních hodinách, zaslat poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence na jeho adresu. Osobní podání je pro žadatele výhodnější, protože pracovníci Úřadu mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky v žádosti na místě. Žadateli je také vydáno potvrzení o převzetí žádosti. Podat žádost o vydání osvědčení lze rovněž elektronicky a to dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw) nebo na elektronickou podatelnu.

 

V případě, že zasíláte žádost o vydání osvědčení poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence doporučujeme dbát na dodržování poštovních podmínek konkrétního držitele poštovní licence. 

V případě elektronického podání:

 1. žádost o vydání osvědčení musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná fyzickou osobou a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 2. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané fyzickou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 3. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Důvěrné 10 let zpětně, u stupně Tajné 15 let zpětně, u stupně Přísně tajné 20 let zpětně), musí být výstupem autorizované konverze a jeho úředně ověřená kopie překladu do českého jazyka musí být také výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná osobou, která úřední ověření provedla, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 4. dotazník fyzické osoby (výhradně ve formátu .xml nebo .zfo) nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem. Dotazník však musí být podán zároveň i v listinné podobě.
 5. prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem.