Kdo provádí ověření podmínek a vydává oznámení pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ (dále jen „oznámení“) (§ 6 odst. 3 zákona)?

 • ověření provádí odpovědná osoba zaměstnavatele nebo jí určená osoba (např. bezpečnostní ředitel), která také vydává oznámení
 • v případě, že ověření neprovádí zaměstnavatel, provádí je a oznámení vydává odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo fyzické osobě umožní přístup k utajovaným informacím (poskytovatel)
 • u fyzických osob, které se účastní výběrového řízení (např. u Policie ČR), ověření podmínek provádí a oznámení vydává ten, kdo vyhlásil výběrové řízení na danou pozici
 • u podnikatele, který není jedinou osobou podnikatele, ověření podmínek provádí a oznámení odpovědné osobě podnikatele vydává odpovědnou osobou určená osoba (odpovědná osoba si např. určí svého zaměstnance k tomu, aby u ní samotné ověřil podmínky a vydal jí oznámení). Určená osoba, která ověření provádí a oznámení odpovědné osobě vydává, nemusí být držitelem oznámení.

Kdy může fyzická osoba požádat Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) o vydání oznámení (§ 6 odst. 3 zákona)?

 • pouze ve výjimečných případech, a to když neexistuje vůči fyzické osobě subjekt, který by mohl vystupovat jako její odpovědná osoba, tzn., že fyzická osoba nemá žádný služební poměr, pracovněprávní či obdobný vztah, v jehož rámci by nezbytně potřebovala mít přístup k utajované informaci stupně Vyhrazené, ani neexistuje ten, kdo fyzické osobě umožní přístup k vlastní utajované informaci, tzn. poskytovatel utajované informace, a fyzická osoba z konkrétně definovaného důvodu nezbytně nutně tento přístup potřebuje

Co musí fyzická osoba předložit?

 • žádost o vydání oznámení - zde – (pro případ, že oznámení vydává Úřad) - v této žádosti uvádějte důvodnost žádosti a text, že vůči Vám neexistuje odpovědná osoba, ani ten kdo Vám umožní přístup k utajovaným informacím
 • prohlášení o svéprávnosti - zde
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad – v případě, že oznámení vydává Úřad, je nutné dostavit se osobně na podatelnu Úřadu
 • výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců), cizí státní příslušník předkládá také obdobný doklad státu, jehož je státním občanem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (doklady nesmí být starší 3 měsíců)

Veškeré písemnosti jsou předkládány v českém jazyce. V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Co musí fyzická osoba splňovat (§ 6 odst. 2 zákona)?

 • svéprávnost
 • věk 18 let
 • bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se k ochraně utajovaných informací, anebo se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla)

Kdy může mít fyzická osoba přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ?

Povinnosti držitele oznámení na stupeň utajení VYHRAZENÉ - zde

Platnost a zánik platnosti oznámení na VYHRAZENÉ (§ 9 odst. 2, 3 zákona)

 • doba platnosti oznámení není časově omezena s tím, že ten, kdo oznámení vydal, má povinnost každých 5 let ověřovat u fyzické osoby, znovu podmínky po jeho vydání (nebo v případě důvodných pochybností i před uplynutím této lhůty)
 • platnost oznámení zaniká:
  1. doručením vyrozumění o nesplnění podmínek (vyrozumění o nesplnění podmínek vydává ten, kdo oznámení vydal),
  2. skončením služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci,
  3. vznikem služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajovaným informacím, pokud bylo oznámení vydáno Úřadem nebo tzv. poskytovatelem utajované informace,
  4. úmrtím fyzické osoby,
  5. ohlášením jeho odcizení, ztráty,
  6. poškozením majícím za následek nečitelnost zápisů v oznámení nebo porušení jeho celistvosti,
  7. doručením oznámení o nesplnění povinnosti předložit aktuální podklady k ověření podmínek pro jeho vydání (vyrozumění o nesplnění povinnosti vydává ten, kdo oznámení vydal),
  8. vrácením oznámení tomu, kdo jej vydal, a není-li jej, tak Úřadu,
  9. patnáctým dnem od doručení osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, nebo
  10. změnou některého z údajů v něm obsažených.

V případech odcizení, ztráty, poškození nebo změny údajů vydá na základě písemné žádosti ten, kdo oznámení vydal, oznámení nové a to do 5 dnů ode dne doručení žádosti. Tato žádost musí být podána do 15 dnů ode dne zániku platnosti oznámení. Pokud nebude žádost ve stanovené lhůtě podána, přístup k utajovaným informacím zanikne a fyzická osoba si bude muset, v případě nutnosti zachování přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, znovu požádat o vydání jiného oznámení, tzn. předložit prohlášení o svéprávnosti - zde, občanský průkaz nebo cestovní doklad, výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců), cizí státní příslušník předkládá také obdobný doklad státu, jehož je státním občanem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (doklady nesmí být starší 3 měsíců). Pokud se bude jednat o oznámení vydané Úřadem, bude muset fyzická osoba předložit i novou žádost o vydání oznámení – zde a dostavit se osobně do sídla Úřadu.