Podle zákona je za podání žádosti o vydání osvědčení (dále jen „žádost“) odpovědný žadatel jakožto účastník řízení.

Žádost podnikatele obsahuje

 1. formulář „žádost podnikatele“ s uvedením příslušného stupně utajení a formy výskytu utajovaných informací (§ 20 zákona), obsahující písemné zdůvodnění nutnosti přístupu podnikatele k utajované informaci – vzor žádosti - zde,
 2. vyplněný dotazník podnikatele v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .zfo nebo .xml), jehož přílohou je i seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacímzde,
 3. bezpečnostní dokumentaci podnikatele (§ 98 zákona),
 4. písemnosti nutné k ověření splnění podmínek podle § 16 zákona – § 3 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti (dále jen „vyhláška“) – seznam písemností – zde, a
 5. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení – vzor prohlášení – zde.

Upozornění pro podnikatele:

Bezpečnostní dokumentaci podnikatele zpracovává podnikatel zvlášť a není k tomuto dokumentu předloha či vzor.

V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Jednou z podmínek pro vydání osvědčení podnikatele je uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, při podání žádosti o vydání osvědčení podnikatele.

Bez uhrazení poplatku nebude žádost o vydání osvědčení podnikatele Úřadem přijata k provedení bezpečnostního řízení!

Poplatková povinnost pro přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na formě přístupu stanovena následujícím způsobem:

 • 5.000 Kč, žádá-li podnikatel o vydání osvědčení podnikatele ve formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona, tj. pro případ, že u něho utajovaná informace nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy,
 • 10.000 Kč, žádá-li podnikatel o vydání osvědčení podnikatele ve formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, tj. pro případ, že u něho utajovaná informace vzniká, nebo je mu poskytnuta.

Vzhledem k tomu, že forma přístupu podnikatele podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona zahrnuje rovněž formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona, se správní poplatky za jednotlivé formy přístupu, pokud podnikatel požádá o vydání osvědčení podnikatele pro přístup podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, nesčítají. Podnikatel tedy za přijetí žádosti uhradí buď 5.000 Kč pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona nebo 10.000 Kč pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona.

Poplatkové povinnosti nepodléhá žádost o vydání osvědčení podnikatele podle § 96 odst. 4 a 5 zákona, pokud podnikatel, který má mít přístup k utajované informaci i po uplynutí doby platnosti stávajícího osvědčení podnikatele, požádá o vydání nového osvědčení podnikatele před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtě nejméně

 • 7 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné,
 • 9 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné a
 • 11 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Přísně tajné.

Jestliže je podnikatel držitelem osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona a podá žádost o vydání osvědčení podnikatele pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, a to i v případě, že se jedná o žádost podanou ve lhůtě stanovené podle § 96 odst. 4 zákona, správní poplatek 10.000 Kč hradí, neboť vzhledem k rozšíření formy přístupu jde vždy o novou žádost podle § 96 odst. 1 zákona.

Podá-li podnikatel, jenž je držitelem osvědčení pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, žádost o vydání osvědčení podnikatele pro formu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona (tj. „zužuje-li“ podnikatel formu přístupu), poplatková povinnost mu v případě, jedná-li se o žádost podanou ve lhůtě stanovené podle § 96 odst. 4 zákona, nevzniká.

Způsoby a formy úhrady správního poplatku:

 • v hotovosti na podatelně Úřadu před osobním podáním žádosti o vydání osvědčení podnikatele,
 • vylepením kolků v  hodnotě požadovaného poplatku na formulář žádost podnikatele (pouze do výše 5.000 Kč; nelze tedy použít při úhradě správního poplatku ve výši 10.000 Kč, a to ani částečně),
 • bezhotovostním převodem na účet Úřadu: 19-105881/0710 vedený u České národní banky, jako variabilní symbol musí být uvedeno IČ podnikatele, ve zprávě pro příjemce podnikatele uvede, že se jedná o správní poplatek a ID své datové schránky: „správní poplatek, ISD: xxxxxx“, přičemž úhradou se rozumí připsání platby na účet Úřadu. (Vzhledem k tomu, že může nastat prodleva několika dnů mezi podáním příkazu k úhradě a jejím připsáním na účet Úřadu, je třeba vyčkat s podáním žádosti o vydání osvědčení podnikatele až po obdržení datové zprávy od Úřadu, která obsahuje potvrzení o uhrazení poplatku a je zasílána neprodleně po připsání úhrady na účet Úřadu.)

Upozornění pro podnikatele:

Při úhradě správního poplatku je možná kombinace uvedených způsobů a forem (vyjma použití kolků u správního poplatku ve výši 10.000 Kč).
Úhrada správního poplatku na podatelně Úřadu platební kartou není možná.

Podání druhé a další žádosti podle § 96 odst. 4 a 5 zákona

Podnikatel, který potřebuje mít přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení, je povinen písemně požádat Úřad o vydání nového osvědčení podnikatele před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtě nejméně (§ 96 odst. 4 zákona):

 • 7 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné,
 • 9 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné,
 • 11 měsíců u osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Přísně tajné.

Zrušení zabezpečené oblasti

Hodlá-li podnikatel, jenž je držitelem osvědčení podnikatele pro formu přístupu k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona, zrušit bez náhrady zabezpečenou oblast, je třeba mít na paměti, že tak přestane splňovat podmínku pro vydání osvědčení podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona. To je důvodem k zahájení řízení podle § 101 odst. 1 zákona o zrušení platnosti osvědčení podnikatele a následné zrušení jeho platnosti rozhodnutím Úřadu.

Jestliže v tomto případě podnikatel k výkonu své činnosti nezbytně potřebuje mít přístup k utajované informaci alespoň ve formě podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona, je nezbytné, aby podal žádost podnikatele podle § 96 zákona včetně jejího řádného zdůvodnění (tj. i se zdůvodněním formy přístupu) podle § 2 vyhlášky.

Jak je výše uvedeno, pokud podnikatel dodrží lhůtu k podání žádosti podnikatele podle § 96 odst. 4 zákona, nevztahuje se na něj vzhledem k „zúžení“ formy přístupu povinnost hradit poplatek za přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele.

Jde-li o žádost podle § 96 odst. 4 a 5 zákona, podnikatel k žádosti přiloží pouze podklady podle § 4 vyhlášky a zejména novou bezpečnostní dokumentaci podnikatele.

Nedodrží-li podnikatel lhůtu pro podání opakované žádosti podle § 96 odst. 4 a 5 zákona, je povinen podat novou úplnou žádost o vydání osvědčení podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona, jejíž přijetí již bude vázáno na zaplacení správního poplatku a rovněž tak bude muset dodat veškeré podklady, jež zákon a prováděcí předpisy k provedení bezpečnostního řízení vyžadují.

Způsob a forma podání žádosti o vydání osvědčení podnikatele

Podání je možno učinit osobním podáním na podatelnu Úřadu, zasláním ve formě poštovní zásilky, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo elektronické podatelny Úřadu.

 

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Osobní podání je pro podnikatele výhodné, protože pracovníci Úřadu mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky žádosti na místě. Podnikateli je také vydáno potvrzení o převzetí žádosti.

Žádost lze také zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence na adresu Úřadu (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 150 06) nebo ji nechat doručit na podatelnu Úřadu prostřednictvím jiné, k tomu účelu pověřené, osoby.

V případě, že zasíláte žádost o vydání osvědčení podnikatele poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence doporučujeme dbát na dodržování poštovních podmínek konkrétního držitele poštovní licence. 

Vyplněný dotazník podnikatele je v tomto případě podáván zároveň v elektronické podobě na technickém nosiči dat.

V elektronické podobě lze podat žádost dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw, do pole „Věc“ se uvede „Žádost o vydání osvědčení podnikatele“) nebo na elektronickou podatelnu Úřadu (posta@nbu.gov.cz), do pole „Předmět“ se uvede „Žádost o vydání osvědčení podnikatele“).

V těchto případech podání:

 • formulář žádost podnikatele musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaný odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 • prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané statutárním orgánem právnické osoby nebo podnikající fyzickou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 • výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaný osobou, která písemnost vydala, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 • ostatní písemnosti nutné k ověření podmínek podle § 16 zákona při podání na elektronickou podatelnu musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem; při dodání do datové schránky nemusí výše uvedené požadavky splňovat,
 • dotazník podnikatele a bezpečnostní dokumentace podnikatele nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
 • dotazník podnikatele musí být předložen také v listinné podobě.