• vytváří a prosazuje jednotnou koncepci ochrany utajovaných informací za oblast administrativní a fyzické bezpečnosti, spolupracuje s orgány státu a organizacemi v oblasti ochrany utajovaných informací,
  • pro odbor právní a legislativní, odbor průmyslové bezpečnosti a oddělení státního dozoru zabezpečuje jednotný metodický výklad v oblasti administrativní bezpečnosti, podílí se na přípravě a na výkonu státního dozoru v oblasti fyzické bezpečnosti,
  • vytváří celostátní metodiku certifikace technických prostředků v oblasti fyzické bezpečnosti, provádí metodickou činnost při zpracování a hodnocení projektů fyzické bezpečnosti,
  • zajišťuje proces certifikace technických prostředků pro zajištění fyzické bezpečnosti, určuje způsob jejich použití a dobu platnosti certifikátů a provádí aktualizaci seznamu certifikovaných technických prostředků, posuzuje projekty fyzické bezpečnosti a v rámci kontrolní činnosti provádí její ověřování,
  • zabezpečuje činnost ústředního registru utajovaných informací.