Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ustanoveních § 187 a násl. problematiku veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, přičemž podle ustanovení § 187 odst. 1 je veřejnou zakázkou v oblasti obrany a bezpečnosti mimo jiné každá veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo dílčích částí, jakož i citlivé stavební práce nebo citlivé služby. Ustanovení § 187 odst. 2 pak stanoví, že citlivým materiálem, citlivými stavebními pracemi a citlivými službami se rozumí materiál, stavební práce, nebo služby, které se dotýkají utajovaných informací, nebo utajované informace vyžadují nebo obsahují. Lze tedy konstatovat, že z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou veřejné zakázky s utajovaným prvkem veřejnými zakázkami v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Podle § 194 zákona o zadávání veřejných zakázek v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k přístupu k utajované informaci, nebo požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti, může zadavatel požadovat mimo jiné i doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace (tedy například osvědčení podnikatele vydané podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení rovněž výslovně stanoví, že splnění této podmínky nelze prokázat prostřednictvím jiné osoby. V případě prokázání tohoto kvalifikačního požadavku prostřednictvím subdodavatele se proto jedná o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Nad rámec výše uvedeného zdůrazňujeme, že nehledě na výše uvedenou právní úpravu NBÚ konstantně zastává stanovisko, že není přípustné, aby si jakýkoli subjekt zajistil přístup k utajovaným informacím prostřednictvím třetí osoby.  Pokud nejsou podmínky přístupu k utajovaným informacím ze strany dodavatele veřejné zakázky splněny, nelze v rámci takové veřejné zakázky provádět činnosti, při kterých by ze strany dodavatele docházelo k přístupu k utajovaným informacím.