Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti byl, zákonem č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, novelizován i zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pokud jde o povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu.

Zákon č. 135/2016 Sb., novým způsobem upravuje okruh veřejných zakázek, které je zadavatel povinen podle § 69 odst. 1 písmeno r) zákona neprodleně písemně oznamovat Národnímu bezpečnostnímu úřadu.
V následujících odstavcích uvádíme případy, ve kterých vzniká zadavateli veřejné zakázky, není-li zpravodajskou službou, dnem 1. října 2016 neprodlená písemná oznamovací povinnost k Národnímu bezpečnostnímu úřadu skutečnosti,

1. že bude zadávat veřejnou zakázku mimo zadávací řízení z důvodu ochrany utajovaných informací,
2. že v zadávacím řízení stanoví opatření k zajištění ochrany utajované informace stupně utajení Důvěrné nebo vyšší,
3. že v zadávacím řízení stanoví požadavek na profesní způsobilost spočívající v předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo vyšší nebo oprávnění ke vstupu osob dodavatele do zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné nebo vyšší anebo jednací oblasti podle tohoto zákona, nebo
4. stanovení podmínky na uzavření smlouvy v zadávacím řízení spočívající v předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo vyšší.

K uvedeným případům nutno podotknout, že povinnost zadavatele předložit dokumenty, které ho opravňují k využití požadovaného postupu, nadále trvá.
Národní bezpečnostní úřad poskytuje na vyžádání v uvedené problematice zadavatelům metodickou pomoc.