V důsledku přijetí zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017, došlo ke změně některých ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Tato nová právní úprava má přesah mj. i do oblasti ochrany utajovaných informací.

V této souvislosti byly změnou právní úpravy stanoveny nové povinnosti správního orgánu při nahlížení účastníka řízení nebo jeho zástupce do částí spisů, které obsahují utajované informace, pokud těmito částmi spisů byl nebo bude prováděn důkaz a dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci (§ 38 odst. 6  správního řádu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.). V takových případech je správní orgán povinen účastníka řízení nebo jeho zástupce před nahlédnutím do spisu poučit o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích a o právních následcích porušení této povinnosti; o takovém poučení se sepíše protokol. Součástí tohoto protokolu je rovněž poučení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Stejnopis protokolu je správní orgán povinen do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení zaslat Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Poučení účastníka řízení nebo jeho zástupce se provede přiměřeným způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 zákona (v podrobnostech viz § 58 odst. 4 a 5 zákona). Uvedený postup správního orgánu se neuplatní, pokud se účastník řízení nebo jeho zástupce prokáže platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona. Vzor poučení je uveden v příloze č. 10 Vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů – zde.

V důsledku přijetí zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích,  došlo rovněž s účinností od 1. 7. 2017 k úpravě některých postupů ve správním řízení v případě podaného rozkladu proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, pokud je při jeho vyřizování zapotřebí přezkoumat také písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 správního řádu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., uchovávány odděleně mimo spis. V takovém případě se na návrhu rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu o rozkladu usnáší zvláštní senát rozkladové komise, jehož všichni členové musejí být držiteli platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení přezkoumávaných utajovaných písemností nebo záznamů, nebo pro stupeň utajení vyšší, a předem poučeni předsedou zvláštního senátu rozkladové komise podle zákona.  Písemný záznam o poučení zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu s výjimkou těch případů, kdy se člen zvláštního senátu rozkladové komise prokáže poučením provedeným podle zákona (v podrobnostech viz § 152 odst. 4 správního řádu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.).