Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 360/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. S ohledem na potřeby současné praxe v oblasti ochrany utajovaných informací se aktualizuje seznam utajovaných informací, konkrétně se modifikují stávající položky seznamu utajovaných informací a doplňují se položky nové. Nařízení vlády č. 360/2017 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Úplné znění nařízení vlády č. 522/2005 Sb. a jeho novela č. 360/2017 Sb. budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.