Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 13/2022, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 13/2022 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Úplné znění novelizované přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb. a novela č. 13/2022 Sb. budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.