Dne 1. 1. 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Pro držitele osvědčení podnikatele s formou přístupu k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo žadatele o jeho vydání, přináší tato skutečnost nezbytnost revize a případné úpravy interních směrnic (nejčastěji Bezpečnostní dokumentace podnikatele rozšířená např. o směrnici k administrativní bezpečnosti apod.).

U držitelů osvědčení podnikatele tato skutečnost též zakládá povinnost stanovenou v § 68 písm. c) zákona. S ohledem na rozsah povinnosti Národní bezpečnostní úřad sděluje, že pro splnění této povinnosti postačí, pokud bude aktualizovaná část bezpečnostní dokumentace podnikatele upravující realizaci opatření v oblasti administrativní bezpečnosti předložena podnikatelem při plnění povinnosti podle § 68 písm. d) zákona, tedy k tomu dni, který se svým označením shoduje se dnem vydání osvědčení podnikatele a ke kterému každoročně podnikatel písemně oznamuje změny údajů uvedených v žádosti podnikatele podle § 96 zákona.

Podnikatel, který je žadatelem o vydání osvědčení podnikatele s formou přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona je povinen předložit bezpečnostní dokumentaci podnikatele (směrnici) ve stavu odpovídajícím aktuální právní úpravě jako součást žádosti nebo, pokud bylo bezpečnostní řízení zahájeno před změnou právní úpravy, provést revizi dané části bezpečnostní dokumentace (směrnice) a tuto v souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona doručit Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Povinnost neprodleně revidovat a upravit bezpečnostní dokumentaci podnikatele (směrnici) v souladu s aktuální právní úpravou dopadá i na podnikatele, kteří učinili prohlášení podnikatele podle § 15a zákona s formou přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona.