Dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, a zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přičemž tyto dva zákony mění některá ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny se konkrétně dotknou ustanovení § 69, § 138, § 140, § 141 a § 153 zákona.


Úplné znění zákona a shora citované zákony budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu (http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/), a k dispozici jsou též ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).