Uznání bezpečnostního oprávnění podle § 62 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), slouží výhradně k případnému umožnění přístupu k utajované informaci fyzické osobě, která je poučena, nebo podnikateli, kterým bezpečnostní oprávnění vydal úřad cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací. NBÚ bezpečnostní oprávnění uzná, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a pokud taková smlouva není, může jej uznat, pokud je toto uznání v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy České republiky.

V případě fyzické osoby uznání bezpečnostního oprávnění tedy slouží toliko k umožnění přístupu k utajované informaci a jedině v tomto případě nahrazuje osvědčení fyzické osoby nebo oznámení.

Naproti tomu fyzická osoba, která je odpovědnou osobou podnikatele, musí být:

  • držitelem oznámení, osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, neboť to je podmínkou pro učinění prohlášení podnikatele, které umožňuje přístup podnikatele k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (§ 15a odst. 1 zákona), nebo

  • držitelem osvědčení fyzické osoby nejméně pro takový stupeň utajení, pro který žádá podnikatel o vydání osvědčení podnikatele, neboť to je podmínkou pro vydání osvědčení podnikatele (§ 16 odst. 1 zákona).

Podnikatel, jehož odpovědná osoba by disponovala pouze uznáním bezpečnostního oprávnění, nesplňuje podmínky pro to, aby mohl učinit prohlášení podnikatele podle § 15a zákona pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené nebo mohl být jeho držitelem, ani pro to, aby mu mohlo být vydáno osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení stupně utajení Důvěrné nebo vyšší nebo mohl být jeho držitelem.