Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

a

Vyhláška o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích

Obě vyhlášky byly vloženy do elektronické knihovny vlády eKLEP dne 15. prosince 2014 a zaslány k zajištění publikace ve Sbírce zákonů tak, aby nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

Toto nařízení vlády, které je v gesci Ministerstva vnitra, je rovněž vloženo do elektronické knihovny vlády eKLEP a má rovněž nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Uvedené právní předpisy najdete zde.