V § 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, je uvedeno, že „Služební orgán může služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek mj. způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací.“

Při aplikaci tohoto ustanovení je však nutné postupovat v souladu s § 27 odst. 1 téhož zákona, kde je jednoznačně stanoveno, že výběrového řízení se může účastnit jen osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi.

Po konzultacích s náměstkem ministra vnitra pro státní službu, RNDr. Postráneckým a jeho pracovním kolektivem byl stanoven závěr, že požadavek na prokázání způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi musí splnit až osoba, která má konkrétní služební místo skutečně obsadit. Tedy, že není v souladu ani s dikcí zákona č. 234/2014 Sb., ani se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, požadavek na to, aby žadatelé o přijetí do služebního poměru prokazovali tuto způsobilost již při podání přihlášky do výběrového řízení, případně tuto způsobilost nahrazovali potvrzením NBÚ o podání žádosti o vydání příslušného osvědčení fyzické osoby.

Oprávněný důvod žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby NBÚ v souladu s náměstkem ministra vnitra pro státní službu shledává až u osoby, která není držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného nebo vyššího stupně utajení a má předmětné služební místo obsadit poté, co úspěšně prošla výběrovým řízením, s tím, že je nutné, aby žádost obsahovala potvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci v souladu s požadavky zákona č. 412/2005 Sb., konkretizovanými vyhláškou č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.