S Národním bezpečnostním úřadem (dále jen Úřad) lze elektronicky komunikovat prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

 • ID datové schránky Úřadu je: h93aayw
 • Elektronická adresa elektronické podatelny: posta@nbu.gov.cz
 • Elektronická adresa pro dotazy a komunikaci s novináři: dotazy.media@nbu.gov.cz
 • Adresa pro osobní podání elektronických dat na technických nosičích:

  Národní bezpečnostní úřad
  Na Popelce 2/16
  150 06 Praha 5

 • Úřední hodiny podatelny:

  Pondělí a středa:   8.00 - 17.00
  Úterý a čtvrtek:     8.00 - 14.00
  Pátek:                  8.00 - 13.00

Datové zprávy

Pro komunikaci s Úřadem prostřednictvím informačního systému datových schránek v oblasti bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, podnikatele a dokladu o bezpečnostní způsobilosti uvádějte v datové zprávě v poli „Věc“ text „Bezpečnostní řízení“, v případě, že se jedná o hlášení změn uvádějte v poli „Věc“ text „Bezpečnostní řízení – hlášení změn“.

V případě, že reagujete na písemnost Úřadu, uvádějte v datové zprávě také číslo jednací, kterým byla tato písemnost označena. Číslo jednací doporučujeme vepsat do pole „Vaše spisová značka a čj.“.

Další podrobnosti použití informačního systému datových schránek pro komunikaci s Úřadem jsou uvedeny zde.

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických dat prostřednictvím e-mailových zpráv doručovaných Úřadu v rozsahu podle seznamu, u kterých bude doručení potvrzováno podle pravidel. Pro ostatní komunikaci s organizačními celky Úřadu lze využít tyto kontakty.

Pravidla potvrzování doručení e-mailových zpráv

Doručení e-mailové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté e-mailové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, v úředních hodinách podatelny.

Vzor potvrzení doručení e-mailové zprávy Úřadu

Dobrý den!

Vaše podání ve věci xxxxxxxxxx, které jste xx.xx.xxxx v xx.xx.xx zaslal(a) na adresu elektronické podatelny posta@nbu.gov.cz, bylo po kontrole všech náležitostí přijato elektronickou podatelnou k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí zprávy a kontrole elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem prot-xxxxxxxx.pdf.

Pro otevření souborů typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Elektronická podatelna NBÚ

-----------------------------------------------------------------------

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách Úřadu http://www.nbu.cz

Vzor potvrzující zprávy o nepovoleném typu přílohy

Dobrý den!

Dne xx.xx.xxxx jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny posta@nbu.gov.cz zprávu s předmětem xxxxxxxxxx. Při kontrole zprávy bylo zjištěno, že obsahovala nepovolené typy příloh! Povolené typy příloh (přípony) jsou xxxxxxxxxxxxxx. Z tohoto důvodu nebyla zpráva elektronickou podatelnou přijata ani předána k dalšímu vyřízení. Protokol o kontrole zprávy Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem prot-xxxxxxxxx.pdf.

Pro otevření souborů typu PDF potřebujete např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Elektronická podatelna NBÚ

-----------------------------------------------------------------------

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Vzor potvrzující zprávy o škodlivém kódu

Dobrý den!

Dne xx.xx.xxxx jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny posta@nbu.gov.cz zprávu s předmětem xxxxxxxxxxxxxx. Při kontrole zprávy bylo zjištěno, že obsahovala škodlivý kód (vir)! Z tohoto důvodu nebyla zpráva elektronickou podatelnou přijata ani předána k dalšímu vyřízení. Protokol o kontrole zprávy Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem prot-xxxxxxx.pdf.

Pro otevření souborů typu PDF potřebujete např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Elektronická podatelna NBÚ

-----------------------------------------------------------------------

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Technické parametry

 • povolených typů příloh přijímaných elektronickou podatelnou nebo datovou schránkou:
  Úřad přijímá pouze typy příloh doručené elektronickou podatelnou nebo datovou schránkou uvedené v následujícím seznamu:
  • PDF (PDF/A)
  • DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT
  • JPEG,GIF, PNG, TIFF
  • MP2 (podle standardu MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II), MP3 (podle standardu MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III), WAV
  • MPEG4
  • XML (upozorňujeme, že Úřad akceptuje pouze dotazníky v elektronické podobě ve formátu xml, které nejsou zašifrované).
  • ZFO

   V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
   Systém elektronické podatelny po zjištění přítomnosti nepovoleného typu přílohy odstraní obsah zprávy a zpracuje pouze metadata. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit odesílatele, je odesílateli zasláno sdělení o nepovoleném typu přílohy.
 • přenosných technických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data:
  Data jsou přijímána na jakémkoliv přenosném úložném USB zařízení bez nutnosti instalace softwaru potřebného k přístupu uložených dat, CD/DVD, CF/CFII, SM, MF, MMC, MS/Duo, SDHC/SDXC + micro
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté zprávy elektronickou podatelnou nebo datovou schránkou:
  Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, popř. nelze-li ji zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebude zpracována. Systém elektronické podatelny po zjištění přítomnosti škodlivého kódu, popř. nečitelnosti odstraní obsah zprávy a zpracuje pouze metadata. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit odesílatele, je odesílateli zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu, popř. nečitelnosti dokumentu.
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu na přenosném technickém nosiči:
  Přenosný technický nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem Úřadu převzaty.
 • Používaný certifikát a jeho sériové číslo:
  NBÚ-EPV (340760180), platnost certifikátu do 26. 2. 2019
 • Kvalifikovaný, komerční i systémový certifikát vydala certifikační autorita eIdentity.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

 • Žádost o certifikaci technického prostředku podle § 47 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o certifikaci informačního systému podle § 48 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podání zprávy o neoprávněném nakládání s utajovanou informací podle § 69 odst. 1 písm. k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být, pokud je v elektronické formě, podána prostřednictvím elektronické podatelny. V souladu s § 14 odstavcem 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být z této žádosti zřejmé, že je podána ve smyslu tohoto zákona.
 • Podání učiněné podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 • Lze zaslat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby, dokladu o bezpečnostní způsobilosti, prohlášení o zproštění povinností mlčenlivosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že žádost o vydání osvědčení fyzické osoby a žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti musí být výstupem z autorizované konverze nebo podepsaná fyzickou osobou a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem, prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané fyzickou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem. Dále lze prostřednictvím e-podatelny zaslat prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, kdy podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem fyzické osoby. Rovněž tak dotazník fyzické osoby/dotazník v elektronické podobě výhradně ve formátu xml lze podat prostřednictvím e-podatelny s tím, že datová zpráva musí být podepsaná uznávaným elektronickým podpisem fyzické osoby. Dotazník fyzické osoby/dotazník musí však být předložen i v listinné podobě. Písemnosti dosvědčující správnost údajů uvedených v dotazníku fyzické osoby/dotazníku lze podat prostřednictvím e-podatelny s tím, že podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem fyzické osoby.  Je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (u stupně Důvěrné 10 let zpětně, u stupně Tajné 15 let zpětně, u stupně Přísně tajné 20 let zpětně, u dokladu 10 let zpětně), musí být výstupem autorizované konverze a jeho úředně ověřená kopie překladu do českého jazyka musí být také výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná osobou, která úřední ověření provedla, a to uznávaným elektronickým podpisem.
 • Obdobný postup je aplikován i v případě oznamování změn.

Dotazy týkající se e-komunikace

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny nebo postupu při využití informačního systému datových schránek zasílejte na elektronickou adresu posta@nbu.gov.cz, případně na poštovní adresu Úřadu.