Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Cílem návrhu vyhlášky je zpřehlednění stávající právní úpravy a odstranění duplicit při manipulaci s utajovaným dokumentem stupně utajení Vyhrazené a stupně utajení Důvěrné, Tajné a Přísně tajné. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 28. prosince 2021. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 25. ledna 2022 na e-mailové adrese: pravni@nbu.cz.

Návrh vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Odůvodnění vyhlášky o administrativní bezpečnosti