Národní bezpečnostní úřad (dále jen Úřad) zadává podlimimitní veřejnou zakázku na stavební práce formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) :

Stavební úpravy objektu Mučednická č.p. 1125, Brno

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem ve smyslu § 82 zákona na zajištění stavebních úprav objektu Mučednická č.p. 1125, Brno.

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova budovy a její stavební úpravy, tak aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro administrativní činnost.

Přesná specifikace předmětu plnění je obsažena v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.

Maximální hodnota veřejné zakázky je 40.000.000 Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota vzhledem k nabídkové ceně je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Místem plnění veřejné zakázky je budova Úřadu, v Brně na adrese Mučednická č.p. 1125.

Kontaktní osoba v záležitostech organizace zadávacího řízení a poskytování zadávací dokumentace:

Ing. Dagmar Vážná
tel.: +420 257 283 163
fax.: +420 257 283 470
e-mail: d.vazna@nbu.cz

 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11. 6. 2012 v 10:00 hod.

 

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo
 

 

Závěrečná zpráva o veřejné zakázce:

Závěrečná zpráva o veřejné zakázce
 

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 

 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek:

Protokol z jednání č. 1
 
Protokol z jednání č. 2
 
Protokol z jednání č. 3
 
Protokol z jednání č. 4
 
Protokol z jednání č. 5
 
Protokol z jednání č. 6
 
Zpráva o jednání komise
 

 

Komise pro otevírání obálek

Protokol z jednání č. 1
 
Protokol z jednání č. 2
 
Protokol z jednání č. 3
 

 

Textová část Zadávací dokumentace včetně dodatečných informací :

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 
SMLOUVA O DÍLO
 
Dodatečné informace 1
 
Dodatečné informace 2
 
Příloha k dodatečným informacím 2
 
Dodatečné informace 3
 
Dodatečné informace 4
 
Dodatečné informace 5
 
Dodatečné informace 6
 
Dodatečné informace 7
 
Dodatečné informace 8
 
Dodatečné informace 9
 
Dodatečné informace 10
 
Dodatečné informace 11