Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které se s ohledem na zkušenosti z praxe ukázaly být problematickými a činí aplikační potíže. Návrh zákona dále přináší další dílčí změny stávající úpravy, např. precizaci definice pojmu utajované informace, vymezení pojmu utajovaného dokumentu v zákoně nebo explicitní vymezení okruhu podnikatelů, kteří mohou mít přístup k utajovaným informacím. Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 29. července 2022. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu zákona lze uplatnit do 26. srpna 2022 na e-mailové adrese: pravni@nbu.cz. Zmíněný návrh noveky zákona je ke stažení zde a důvodová zpráva k němu je ke stažení zde.