Úřad má jako ústřední správní úřad v oblasti ochrany utajovaných informací ve své kompetenci přípravu návrhů na sjednávání smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Při stanovování priorit v této oblasti Úřad vychází z praktické potřeby výměny utajovaných informací s konkrétními státy a z potřeby zajistit těmto informacím odpovídající ochranu. Sjednávání smluv o ochraně utajovaných informací je zcela v souladu se zahraničně politickými zájmy ČR stejně jako se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z členství v EU a NATO.

Smlouvy o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací upravují režim poskytování utajovaných informací mezi Českou republikou a druhou smluvní stranou, ochranu předaných utajovaných informací a spolupráci správních orgánů odpovědných za jejich ochranu. Vzhledem k tomu, že tyto smlouvy upravují věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, a dále práva a povinnosti osob, jedná se o smlouvy, k jejichž ratifikaci je v souladu s článkem 49 Ústavy potřebný souhlas obou komor Parlamentu. Ve smyslu Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválené usnesením vlády č. 131 ze dne 11. února 2004 se jedná o mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština angličtina Doplňující informace
Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština portugalština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (1/2001 Sb.m.s.) čeština lotyština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (69/2001 Sb.m.s.) čeština litevština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (95/2001 Sb.m.s.) čeština němčina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (118/2003 Sb.m.s) čeština ruština
Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany předávaných mezi oběma státy (18/2004 Sb.m.s) čeština angličtina Doplňující informace
Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem Ukrajinské republiky o ochraně utajovaných skutečností (137/2004 Sb.m.s.) čeština ukrajinština angličtina
Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (6/2005 Sb.m.s.) čeština italština
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností (43/2005 Sb.m.s.) čeština francouzština Doplňující informace česky, francouzsky
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (98/2005 Sb.m.s.) čeština polština
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (127/2005 Sb.m.s) čeština slovenština
Bezpečnostní dohoda mezi Ministerstvem obrany a Národním bezpečnostním úřadem České republiky a Ministerstvem obrany Státu Izrael Smlouva je uložena k nahlédnutí v archivu NBÚ
Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací čeština bulharština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací čeština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací čeština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština finština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština norština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností čeština slovenština
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština makedonština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština němčina angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština slovinština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština gruzínština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací čeština chorvatština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština španělština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština bosenština/chorvatština/srbština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací čeština rumunština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština řečtina angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština estonština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština albánština angličtina
Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací čeština / angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština / angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština maďarština angličtina
Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací čeština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměněn a vzájemné ochraně utajovaných informací čeština angličtina
Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie čeština
Dohoda mezi smluvními stranami Severotlantické smlouvy o bezpečnosti informací čeština

V působnosti Ministerstva obrany byly sjednány smlouvy s Jihoafrickou republikou, Spolkovou republikou Německo a Spojenými státy americkými o vzájemné ochraně vojenských utajovaných skutečností.